Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 385/3, położonej w obrębie Mieroszów 2

BURMISTRZ MIEROSZOWA

58-350 Mieroszów, Plac Niepodległości 1

ogłasza

 II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej bez zabudowań położonej w obrębie Mieroszów 2, składającej się z działki nr 385/3 o powierzchni 0,9709 ha.

 

Opis nieruchomości: nieruchomość bez zabudowań, położona w rejonie ul. Wałbrzyskiej w Mieroszowie. Dojazd, dostęp działką drogową nr 386. 

Lokalizacja korzystna. Teren niezagospodarowany. Działka o kształcie regularnym, zbliżonym do trapezu. Dostępność inwestycyjna pełna. Działka nie jest uzbrojona. 

Użytki gruntowe: PsIII – 0,1019 ha - grunt w jego granicach podlega przepisom ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz PsIV – 0,8690 ha.

Nieruchomość ma założoną księgę wieczystą Kw nr SW1W/00078080/0.

Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieroszów teren obejmujący nieruchomość oznaczony jest na rysunku planu symbolem KS – przeznaczony dla lokalizacji obiektów obsługi ruchu samochodowego i podróżnych, w tym także stacji paliw, z dopuszczeniem lokalizacji usług hotelarskich i innych związanych z obsługą ruchu samochodowego i podróżnych. 

Działka nr 385/3 położona w obrębie Mieroszów 2 znajduje się w otulinie Parku Krajobrazowego Sudetów Wałbrzyskich. 

Działka 385/3 przylega bezpośrednio do terenu oznaczonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem KG- 35, przeznaczonym na pas dróg i ulic głównych o minimalnej szerokości 35 m w liniach rozgraniczających i stanowiącego rezerwę terenu pod obejście Mieroszowa. Teren ten jest zarezerwowany w mpzp, ale obwodnica fizycznie nie istnieje.

Nieruchomość jest wolna od wszelkich roszczeń i praw osób trzecich. 

I przetarg przeprowadzono w dniu 11 maja 2017 r.

 

CENA WYWOŁAWCZA – 315.000 zł 

w tym 23% VAT w kwocie: 58.902,44 zł

WADIUM – 32.000 zł

 

Przetarg odbędzie się w dniu 26 czerwca 2017 r. o godzinie 10:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Mieroszowie - sala posiedzeń, II piętro.  

Warunkiem udziału w przetargu jest:

Wniesienie wadium w pieniądzu przez dokonanie wpłaty z oznaczeniem nieruchomości w gotówce lub przelewem do dnia 20 czerwca 2017 r. na rachunek bankowy Gminy Mieroszów prowadzony w Banku BGŻ BNP Paribas S. A. O/Wałbrzych Nr 74 2030 0045 1110 0000 0087 7690, w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 20 czerwca 2017 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Gminy Mieroszów, pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Mieroszów. 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. 

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu.

 

Przedłożenie komisji przetargowej, przed otwarciem przetargu:

- dokumentu tożsamości; 

- dowodu wniesienia wadium (potwierdzenie z banku);

- dla podmiotów innych niż osoby fizyczne: aktualnego wydruku z Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego właściwego rejestru, numeru NIP, w razie potrzeby pełnomocnictwa do udziału w przetargu. Odpis powinien być wydany w ciągu ostatnich 3 miesięcy;

- jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

 

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych (minimalna wysokość postąpienia wynosi 3.150 zł).

Cena nabycia nieruchomości wraz z należnym podatkiem VAT płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Gminy Mieroszów. Koszt sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi Nabywca.

Gmina Mieroszów zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku nieprzystąpienia Nabywcy do zawarcia umowy notarialnej, tj. niestawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny nieruchomości do dnia zawarcia umowy Burmistrz Mieroszowa może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wzywa się zainteresowanych kupnem nieruchomości do zapoznania się ze stanem nieruchomości przez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przyjmuje się, że uczestnicy przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń i przyjmują nieruchomość w stanie istniejącym. 

Informacje o nieruchomości można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Mieroszowie pok. nr 8 pl. Niepodległości 1, 58-350 Mieroszów, telefonicznie pod nr 74 84 94 307 lub 74 84 94 318 (w zakresie ustaleń planu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego).

Burmistrz Mieroszowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.