Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Mieroszowie przy ul. Adama Mickiewicza 5D/3

BURMISTRZ MIEROSZOWA

58-350 Mieroszów Plac Niepodległości 1

ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości – lokalu mieszkalnego położonego w Mieroszowie przy ul. Adama Mickiewicza 5D/3.

Informacje o nieruchomości 

Mieszkanie położone na I p. składające się z pokoju, kuchni, wc i przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 40,86 m², wyposażone w instalację elektryczną, wod. - kan., ogrzewane jedynie jednym piecem na węgiel, tzw. westfalką.

Pomieszczeniem przynależnym jest piwnica 1,42 m² p.u. 

Kuchnia przedzielona cienkim przepierzeniem z naświetlem. W wc jest muszla i dolnopłuk.

Gniazda wtykowe i włączniki oświetlenia kompletne, jednakże instalacja elektryczna jest stara i podlega wymianie. 

Okna ze szprosami i drzwi stare, o nietypowych wymiarach. Stolarka okienna i drzwiowa do wymiany. Na podłogach: płyty paździerzowe, podlegająca wymianie wykładzina zmywalna, deski podłogowe do odmalowania. Tynki kompletne. 

Dla opisanego wyżej lokalu mieszkalnego nie zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej.

Oznaczenie geodezyjne działki: 142/5, obręb Mieroszów 2, ul. Adama Mickiewicza 5D.

Powierzchnia działki: 176 m².

Nr księgi wieczystej gruntowej: SW1W/00053173/8.

Udział w częściach wspólnych budynku i gruntu: 1892/10000. 

Budynek składa się z 5 lokali mieszkalnych.

Budynek przy ul. Adama Mickiewicza 5D w Mieroszowie umieszczony jest w wykazie zabytków.

Nieruchomość nie posiada obciążeń na rzecz osób trzecich.

Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.

I przetarg odbył się dnia 18.05.2016 r., II przetarg odbył się dnia 30.09.2016 r., III przetarg odbył się dnia 17.02.2017 r.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieroszów teren obejmujący nieruchomość oznaczony jest symbolem MU – jednorodzinna zabudowa mieszkaniowa i usługi (komercyjne i niekomercyjne).

Informacje o przetargu

  • Cena wywoławcza 34.000 zł 
  • Wadium w wysokości 3.000 zł
  • Postąpienie stanowi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych

Przetarg odbędzie się 26.05.2017 r. o godzinie 12.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Mieroszowie – sala posiedzeń, II piętro.

Warunkiem udziału w przetargu jest:

1. Wniesienie kwoty wadium w gotówce lub przelewem na konto Gminy Mieroszów nr 74 2030 0045 1110 0000 0087 7690 do dnia 22.05.2017 r.

Za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek organizatora przetargu.

2. Przedłożenie komisji przetargowej przez uczestnika przetargu, przed otwarciem przetargu: 

dowodu wniesienia wadium; 

dowodu tożsamości; 

właściwego pełnomocnictwa notarialnego udzielonego przez osobę, którą reprezentuje; 

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą numer NIP, a podmioty inne niż osoby fizyczne dodatkowo wyciąg z właściwego rejestru wydany w ciągu ostatnich trzech miesięcy oraz właściwe pełnomocnictwa osób reprezentujących podmiot. 

Informacje dodatkowe

Wzywa się zainteresowanych kupnem do zapoznania się ze stanem nieruchomości poprzez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przyjmuje się, że stawający do przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń.

Koszty związane z nabyciem nieruchomości (opłata notarialna i sądowa za przeniesienie prawa własności) ponosi Kupujący.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości, nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Zarządcą nieruchomości jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Mieroszów” Sp. z o. o. z siedzibą w Mieroszowie przy ul. Wolności 27a, tel. 74 845 82 87.

Osoby zainteresowane nabyciem lokalu mogą go obejrzeć po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zarządcą.

Informacje o nieruchomości można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej pok. 8, Urzędu Miejskiego w Mieroszowie Plac Niepodległości 1, 58-350 Mieroszów, tel. 74 84 94 307.

Burmistrz Mieroszowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.