Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Sokołowsku przy ul. Osiedle 2/6.

BURMISTRZ MIEROSZOWA

58-350 Mieroszów Plac Niepodległości 1

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości – lokalu mieszkalnego położonego w Sokołowsku przy ul. Osiedle 2/6.

 

Informacje o nieruchomości 

Mieszkanie położone na parterze, składające się z jednego pokoju, kuchni i wc o łącznej powierzchni 31,3 m² p.u., wyposażone w instalację elektryczną, wodną i kanalizacyjną. Ogrzewane piecem kaflowym i murowaną kuchnią węglową. 

Pomieszczeniami przynależnymi są: piwnica 1,4 m² p.u. i komórka na posesji 1,9 m² p.u.

Wejście do pokoju i wc przez kuchnię. Kuchnia jasna z oknem.

Stolarka okienna – nietypowa, skrzynkowa, skrzydła ze szprosami, stara – do wymiany lub renowacji w całości. Stolarka drzwiowa: drzwi wejściowe – współczesne w stanie dobrym, zamykane na zamek; drzwi między kuchnią a pokojem – nietypowe, ościeżnica i skrzydło z okresu wznoszenia, w stanie dobrym; drzwi do wc – bardzo stare, poniemieckie, odrapane i bardzo wąskie, do wymiany. Tynki kompletne. Malatura: w kuchni – olejna lamperia, powyżej emulsja, do całkowitego odnowienia; w pokoju – czysta, kompletna, stan dobry. Podłoga: w kuchni – przykryta zmywalną wykładziną podlegającą wymianie; w pokoju – panele podłogowe w stanie dobrym.

Instalacje: elektryczna i wodna wymagają wymiany.

W wc nie ma wody; zainstalowana jest muszla bez dolnopłuka, spłukiwana wodą przyniesioną z kuchni.

W kuchni zainstalowany jest zlew jednokomorowy i kran.

Dla opisanego wyżej lokalu mieszkalnego nie zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej.

Oznaczenie geodezyjne działki: 88/11 obręb Sokołowsko, ul. Osiedle 2.

Powierzchnia działki: 1710 m².

Nr księgi wieczystej gruntowej: SW1W/00062539/8. W dziale III tej księgi wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością – prawo przejazdu i przechodu przez działkę nr 88/11 pasem ziemi o powierzchni 60 m², o długości 12 m i szerokości 5 m, wzdłuż działki nr 88/12 z kierunku północnego i przez działkę nr 88/14 o powierzchni 150 m², o długości 30 m i szerokości 5 m do działki nr 112 stanowiącą ulicę Osiedle, na rzecz każdoczesnego właściciela działki gruntu nr 88/12, z obowiązkiem zimowego utrzymania oraz bieżącej eksploatacji koniecznej spoczywającej na właścicielach nieruchomości władnących.

Udział w częściach wspólnych budynku i gruntu: 692/10000. 

Budynek składa się z 9 lokali mieszkalnych.

Nieruchomość jest wolna od wszelkich roszczeń i praw osób trzecich.

Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miejscowości Sokołowsko teren obejmujący nieruchomość oznaczony jest symbolem 65 MN/MP – jako przeznaczenie podstawowe terenu ustala się zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Informacje o przetargu

  •  Cena wywoławcza 29.500 zł 
  •  Wadium w wysokości 3.000 zł
  •  Postąpienie stanowi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych
  • Przetarg odbędzie się 05.05.2017 r. o godzinie 12.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Mieroszowie – sala posiedzeń, II piętro.

Warunkiem udziału w przetargu jest:

1. Wniesienie kwoty wadium w gotówce lub przelewem na konto Gminy Mieroszów nr 74 2030 0045 1110 0000 0087 7690 do dnia 01.05.2017 r.

Za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek organizatora przetargu.

2. Przedłożenie komisji przetargowej przez uczestnika przetargu, przed otwarciem przetargu:

 dowodu wniesienia wadium;

 dowodu tożsamości;

 właściwego pełnomocnictwa notarialnego udzielonego przez osobę, którą reprezentuje;

 osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą numer NIP, a podmioty inne niż osoby fizyczne dodatkowo wyciąg z właściwego rejestru wydany w ciągu ostatnich trzech miesięcy oraz właściwe pełnomocnictwa osób reprezentujących podmiot.

 

Informacje dodatkowe

 Wzywa się zainteresowanych kupnem do zapoznania się ze stanem nieruchomości poprzez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przyjmuje się, że stawający do przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń.

 Koszty związane z nabyciem nieruchomości (opłata notarialna i sądowa za przeniesienie prawa własności) ponosi Kupujący.

 Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości, nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

 Wadium podlega zwrotowi uczestnikom przetargu, którzy przetargu nie wygrali.

 Klucze do lokalu znajdują się w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Mieroszów” Sp. z o. o. przy ul. Wolności 27a w Mieroszowie, tel. 74 845 82 87.

Osoby zainteresowane nabyciem lokalu mogą go obejrzeć po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z ZGKiM „Mieroszów”.

 

Informacje o nieruchomości można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej pok. 8, Urzędu Miejskiego w Mieroszowie pl. Niepodległości 1, 58-350 Mieroszów, tel. 74 84 94 307.

Burmistrz Mieroszowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionej przyczyny.