Zwrot podatku akcyzowego na 2022 r.

W 2022r. producent rolny wykorzystujący do produkcji rolnej użytki rolne, położone na terenie Gminy Mieroszów, zajmujący się chowem lub hodowlą bydła, może składać do Burmistrza Mieroszowa wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej do wysokości limitu zwrotu określonego na 2022 r.

Podmiot uprawniony - Producent rolny – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

Za gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione lub zakrzewione na użytkach rolnych o powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, co do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę (zgoda będzie wyrażana we wniosku i nie dotyczy współmałżonków).

W przypadku, gdy producent rolny podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego we wniosku podaje numer z tego rejestru.

 

Wymagane dokumenty

● wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,

● oryginały faktur VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku. Faktura powinna spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2020r., poz. 106), FAKTURY MUSZĄ BYĆ CZYTELNE,

UWAGA !

W przypadku dołączenia przez producenta rolnego do wniosku o zwrot podatku akcyzowego kopii faktur stanowiących dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku, wnioskodawca musi również dostarczyć faktury VAT (oryginały) w celu umieszczenia na nich, przez upoważnionego pracownika adnotacji: „przyjęto w dniu … do zwrotu części podatku akcyzowego” (art. 6 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego).

● dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła (DJP) będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku,

UWAGA !

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wprowadza dodatkową formę wydawania ww. dokumentu, tj. formę dokumentu podpisanego podpisem elektronicznym przesłanego na adres poczty elektronicznej lub skrzynki e PUAP wnioskodawcy (producenta rolnego).

● oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej,

● formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie – załącznik stanowiący oświadczenie o prowadzeniu działalności rolniczej oraz o gruntach rolnych

 

Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U.2018, poz.2466 ze zm.) został wprowadzony wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wnioski można pobrać w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie pok. Nr 12, Referat Podatków i Opłat Lokalnych oraz na stronie internetowej: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zakładka: „Informacje publiczne”, „inne”, „zwrot podatku akcyzowego”

 

Terminy składania wniosków

- w terminie od 1 lutego 2022r. do 28 lutego 2022r. producent rolny składa odpowiedni wniosek do Burmistrza Mieroszowa, w odniesieniu do gruntów położonych na terenie Gminy Mieroszów wraz z oryginałami faktur VAT (lub ich kopiami), stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od dnia 1 sierpnia 2021r. do 31 stycznia 2022 r.,

 

- w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. producent rolny składa odpowiedni wniosek do Burmistrza Mieroszowa, w odniesieniu do gruntów położonych na terenie Gminy Mieroszów wraz z oryginałami faktur VAT (lub ich kopiami), stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2022r. do 31 lipca 2022r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2022 r.

 

Sposób ustalania kwoty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Kwotę zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego do produkcji rolnej, wynikającej z faktur VAT, i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego określonej w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2021r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2022r. (Dz. U. z 2021r., poz. 2266), z tym, że kwota zwrotu podatku nie może być wyższa niż suma:

- kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego (1,00 zł/l), liczby 110 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, określonej w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne według stanu na dzień 1 lutego danego roku, oraz

- kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego (1,00 zł/l), liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku

WAŻNE ! 

Przy ustalaniu ww. limitu nie uwzględnia się gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

 

Limit zwrotu podatku w 2022r. wynosi:

110,00 zł x ilość ha użytków rolnych

oraz

40,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek

przeliczeniowych bydła (DJP)

UWAGA!!!
Zwrot akcyzy odnosi się wyłącznie do akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego oznaczonego kodem CN 2710 19 43 do 2710 19 48, kodem CN 2710 20 11 do CN 2710 20 19 oraz kodem CN 3826 00, wykorzystywanego do produkcji rolnej.

 

Sposób załatwienia

Po przeprowadzonym postępowaniu Burmistrz Mieroszowa wydaje decyzję ustalającą wysokość zwrotu podatku akcyzowego lub decyzję odmawiającą zwrotu podatku akcyzowego, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może ulec wydłużeniu.

Wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w terminie:

● 1 - 30 kwietnia 2022r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

● 1 - 31 października 2022r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

 

Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji przysługuje wnioskodawcy prawo złożenia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu, za pośrednictwem Burmistrza Mieroszowa w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Informacje na temat zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej można również uzyskać na stronie internetowej: www.gov.pl w zakładce „Informacje publiczne – Inne – Zwrot podatku akcyzowego”.

 

Podstawa prawna

● Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U.2021, poz. 735 ze zm.),

● Ustawa z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (t.j.: Dz. U. z 2019r., poz. 2188 ze zm.),

● Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2021r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2022 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 2266),

● Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2018r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2466 ze zm.),

● Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2016r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. z 2016 r., poz. 238).

 

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Mieroszowie - pokój nr 1 lub przesłać pocztą na adres : Urząd Miejski w Mieroszowie, Pl. Niepodległości 1, 58-350 Mieroszów bądź epuapem: d0ka68mu22/skrytka.

 

Miejsce załatwienia sprawy

Referat Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miejskiego w Mieroszowie, Pl. Niepodległości 1, pokój nr 12, Sylwia Piela 74/30-30-100 lub w zastępstwie Pani Irena Sindrewicz 74/30-30-090.

 

Opłaty
Wniosek o zwrot podatku nie podlega opłacie skarbowej.

 

Do pobrania

1) Formularz wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (PDF)

2) Załącznik do wniosku – oświadczenie o prowadzeniu działalności rolniczej oraz o gruntach rolnych

3) Załącznik – wykaz faktur VAT

4) Oświadczenie – w związku z ubieganiem się o pomoc w rolnictwie inną niż pomoc de minimis w formie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego