Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Mieroszów z organizacjami pozarządowymi w 2020 roku