Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Mieroszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami innymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 roku