Protokół z przebiegu konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Gminy Mieroszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowa

Protokół z przebiegu konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Gminy Mieroszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.