Informacje o nowelizacji Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Z dniem 01.01.2012 roku weszła w życie znowelizowana ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości porządku w gminach (Dz.U. z 2005 roku Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.), która w znaczny sposób zmienia dotychczasowy sposób gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie. Zgodnie z nowymi przepisami do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są zobowiązane gminy. Znowelizowana ustawa jest wdrażana etapami. Ustawodawca przewidział okresy przejściowe dla poszczególnych rozwiązań. Harmonogram wdrażania nowelizacji ustawy przedstawia się następująco:

  • 1 stycznia 2012 r. – zaczyna działać rejestr działalności regulowanej, gmina od tego dnia nie wydaje zezwoleń na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
  • 31 kwietnia 2012 r. – przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości będą zobowiązani złożyć pierwsze sprawozdania.
  • 1 lipca 2012 r. – sejmik województwa uchwala aktualizację wojewódzkiego planu gospodarki odpadami oraz uchwałę w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, w której określone zostaną regiony oraz regionalne instalacje do zagospodarowania odpadów.
  • 1 stycznia 2013 r. – zaczynają obowiązywać nowe regulaminy utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Do tego czasu gminy są zobowiązane podjąć uchwały w sprawie stawek opłat, szczegółowych zasad ich ponoszenia, wzoru deklaracji i terminu złożenia pierwszych deklaracji.
  • Od tego dnia powinna zacząć się kampania edukacyjno-informacyjna, mająca na celu zapoznanie właścicieli nieruchomości z obowiązkami wynikającymi z uchwał.
  • 1 stycznia 2013 r. – przedsiębiorcy, którzy przed wejściem w życie ustawy działali na podstawie zezwoleń są obowiązani uzyskać wpis do rejestru.
  • 31 marca 2013 r. – upływa termin złożenia przez gminę pierwszych sprawozdań do Marszałka Województwa.
  • 1 lipca 2013 r. – nowy system zaczyna funkcjonować – uchwały rad gmin wchodzą w życie, gminy zaczynają pobierać opłaty od właścicieli nieruchomości i w zamian zapewniają świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Do tego czasu muszą zostać rozstrzygnięte przetargi na odbieranie odpadów od właścicieli nieruchomości i muszą być podpisane umowy między gminą, a przedsiębiorcami.

Podane powyżej daty są terminami ostatecznymi. Gminy, które będą gotowe do wcześniejszego wprowadzenia systemu, mogą wprowadzić go wcześniej.

Najważniejsze zmiany w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi będą miały miejsce w 2013 roku. Zgodnie z wymogami w/w ustawy prowadzony jest rejestr działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy  Mieroszów. Rozpoczęto również kampanię informacyjną dotyczącą zagadnień związanych ze znowelizowana ustawą.

Wszelkie przedsięwzięcia i działania związane z powyżej przedstawionym zagadnieniem będą na bieżąco podawane do wiadomości publicznej.