Sprzedaż nieruchomości gruntowej w drodze przetargu

SPRAWA:

Sprzedaż nieruchomości gruntowej w drodze przetargu.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Przeznaczenie nieruchomości gruntowych do sprzedaży w drodze przetargu następuje z inicjatywy Burmistrza Mieroszowa.
2. Z wnioskiem o sprzedaż nieruchomości gruntowej w drodze przetargu mogą wystąpić także osoby zainteresowane jej nabyciem.
3. Do wniosku należy dołączyć  mapę z zaznaczonym terenem, do którego odnosi się wniosek.

 MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Sekretariat, I piętro, pokój nr 7

REFERAT ODPOWIEDZIALNY:

Referat Nieruchomości

I piętro, pokój nr 15

tel. 74 30 30 020

TERMIN ZAŁATWIENIA:

Sprawa załatwiana jest w trybie cywilnoprawnym, nie obowiązują terminy Kodeksu postępowania administracyjnego.
Termin załatwienia sprawy: około 4 – 6 miesięcy w zależności od stopnia złożoności sprawy, tj. konieczności uregulowania stanu prawnego nieruchomości, dokonania jej podziału itp.
Osobę ustalona jako nabywca nieruchomości  zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

TRYB ODWOŁAWCZY:

Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego lub doręczenia zawiadomienia o wyniku przetargu pisemnego, zaskarżyć czynności związane       z przeprowadzeniem przetargu.

OPŁATY:

Nie podlega opłacie skarbowej.

INFORMACJE DODATKOWE:

Nabywca nieruchomości oprócz ceny zaoferowanej w przetargu ponosi koszty związane         z zawarciem aktu notarialnego i ujawnienia prawa własności w księdze wieczystej.

PODSTAWA PRAWNA:

1. Art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 28 ust. 1, art. 37 ust. 1, art. 40 ust. 1 i 5 oraz art. 41 ust.1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.).

2. Uchwała nr XXII/96/08 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata lub czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2008 r. Nr 178 poz. 2012).

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U.   z 2014 r. poz. 1490).

PLIKI DO POBRANIA

Wniosek o nabycie nieruchomości gruntowej zabudowanej / niezabudowanej w drodze przetargu