Ustanowienie służebności gruntowej

SPRAWA:

Ustanowienie służebności gruntowej.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek o ustanowienie służebności gruntowej.

2. Wyrys z mapy ewidencyjnej z zaznaczonymi granicami wnioskowanej służebności.

3. Odpis z księgi wieczystej nieruchomości, na rzecz, której ma być ustanowiona służebność.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Sekretariat, I piętro, pokój nr 7

 

REFERAT ODPOWIEDZIALNY:

Referat Nieruchomości

I piętro, pokój nr 15

tel. 74 30 30 02

 

 

TERMIN ZAŁATWIENIA:

Do 3 miesięcy od daty złożenia kompletu dokumentów. Sprawa rozstrzygana jest w trybie cywilnoprawnym. Terminy wynikające z Kodeksu postępowania administracyjnego nie mają zastosowania

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

 

OPŁATY:

Nie podlega opłacie.

 

PODSTAWA PRAWNA:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodare nieruchomościami (Dz. U z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zmian.)

 

UWAGI:

1. W toku postępowania organ właściwy do rozpatrzenia wniosku może żądać od wnioskodawcy dodatkowych dokumentów, uaktulnienia dokumentów już złożonych, bądź występować do innych organów z prośbą o podanie innych informacji niezbędnych do rozpatrzenia wniosku,

2. Sprawa kończy się aktem notarialnym, którego koszt ponosi nabywca bądź pismem odmawiającym uwzględniena wniosku.

 

PLIKI DO POBRANIA:

1. Wniosek o ustanowienie służebności gruntowej.