Sprzadaż nieruchomości w drodze przetargu

SPRAWA:

Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek.

2. Podczas przetargu wymagane dokumenty - zgodnie z ogłoszeniem o przetargu:

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Sekretariat, I piętro, pokój nr 7

 

REFERAT ODPOWIEDZIALNY:

Referat Nieruchomości

I piętro, pokój nr 15

tel. 74 30 30 02

 

 

TERMIN ZAŁATWIENIA:

Sprawa załatwiana jest w trybie cywilnoprawnym, nie obowiązują terminy Kodeksu postępowania administracyjnego. Termin załatwienia sprawy uzależniony jest od stanu terenowo – prawnego nieruchomości.

 

OPŁATY:

Nie podlega opłacie; sprawa kończy się umową cywilnoprawną w formie aktu notarialnego, którego koszty ponosi nabywca nieruchomości.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Zaskarżenie w terminie 7 dni od ogłoszenia wyniku przetargu, czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Mieroszowa.

 

PODSTAWA PRAWNA:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651).

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. W sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na nabycie nierchomości (Dz. U. Z 2004 r. Nr 207, poz. 2108).

3. Uchwała Rady Miejskiej Mieroszowa Nr XXII/96/08 z dnia 31 marca 2008r. W sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony.

 

UWAGI:

Wnioskodawca winien posiadać wiedzę o możliwości i warunkach zabudowy nieruchomości będącej przedmiotem wniosku, które szczegółowo określa miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Mieroszów.

 

PLIKI DO POBRANIA:

Wniosek o nabycie nieruchomości zabudowanej / niezabudowanej w drodze przetargu.