Podział Nieruchomości

SPRAWA:

Podział nieruchomości

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek pisemny o podział nieruchomości wraz z określeniem celu wydzielenia z nieruchomości podlegającej podziałowi poszczególnych działek gruntu.

2. Załączniki:

1) Dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości.

2) Wypis z katastru nieruchomości i kopia mapy katastralnej obejmująca nieruchomość podlegającą podziałowi.

3) W przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków – pozwolenie na podział nieruchomości wydane przez wojewódzkiego konserwatora zabytków.

4) Wstępny projekt podziału opracowany na kopii mapy zasadniczej, a w przypadku jej braku na kopii mapy katastralnej (potwierdzonej przez organ ją wydający), uzupełnionych w razie potrzeby niezbędnymi dla projektu podziału elementami zagospodarowania terenu – z wyjątkiem podziałów dokonywanych niezależnie od ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

5) Protokół z przyjęcia granic nieruchomości.

6) Wykaz zmian gruntowych, a w przypadku jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej wykaz synchronizacyjny – minimum 5 egzemplarzy.

7) Mapa z projektem podziału – minimum 5 egzemplarzy.

Załączone do wniosku dokumenty, o których mowa ppkt 5)-7) podlegają przyjęciu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

8) Postanowienie zawierające opinię o zgodności proponowanego podziału nieruchomości z ustaleniami planu miejscowego – w przypadku podziału nieruchomości zgodnie z ustaleniami planu miejscowego.

9) Rzuty kondygnacji budynku z zaznaczonymi odcinkami granicy wewnątrz budynku (jeżeli przedmiotem podziału jest nieruchomość zabudowana, a proponowany jej podział powoduje także podział budynku).

10) Pełnomocnictwo – w przypadku reprezentowania wnioskodawcy przez pełnomocnika do wniosku dołącza się również pełnomocnictwo (oryginał lub potwierdzoną notarialnie jego kserokopię) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej (za pełnomocnictwo).

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Biuro Obsługi Klienta, parter, pokój nr 1

 

REFERAT ODPOWIEDZIANY:

Referat Nieruchomości

II piętro, pokój nr 8

tel. 74 30 30 488

 

FORMA ZAŁATWIENIA:

Decyzja administracyjna

 

TERMIN ZAŁATWIENIA:

Niezwłocznie. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, a w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia odwołania.

 

OPŁATY:

Opłata skarbowa: 17 zł

Sposób płatności: przelewem na rachunek bankowy Gminy Mieroszów

nr 50 8395 0001 0021 8115 2000 0010 w Banku Spółdzielczym w Kamiennej Górze.

 

ORGAN ODWOŁAWCZY:

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu, al. Wyzwolenia 24, za pośrednictwem Burmistza Mieroszowa w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 

PODSTAWA PRAWNA:

1. Art. 92-99 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.).

2. Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonania podziałów nieruchomościami (Dz. U. Nr 268 poz. 2663).

3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.).

4. Ustawa z dnia 16 listopada o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.).

 

 

 

PLIKI DO POBRANIA:

Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania