Ustalanie numerów porządkowych budynków i wydawanie zawiadomień o tych ustaleniach / Wydawanie zaświadczeń dotyczących numerów porządkowych budynków ujawnionych w ewidencji miejscowości, ulic i adresów

SPRAWA:

Ustalanie numerów porządkowych budynków i wydawanie zawiadomień o tych ustaleniach / Wydawanie zaświadczeń dotyczących numerów porządkowych budynków ujawnionych w ewidencji miejscowości, ulic i adresów.

 

Ustalenie numeru porządkowego budynku i wydawanie zawiadomień o tym ustaleniu.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek właściciela, władającego nieruchomością lub zarządcy nieruchomości, o ustalenie numeru porządkowego budynku.

Osoba działająca w imieniu wnioskodawcy przedkłada oryginał pełnomocnictwa lub potwierdzoną notarialnie jego kopię wraz z dowodem wniesienia należnej opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa w wysokości 17,00 zł.

2. Załączniki:

- załącznik graficzny obrazujący usytuowanie budynku istniejącego, dla którego ma być ustalony numer porządkowy (mapa z inwentaryzacji powykonawczej budynku, mapa ewidencyjna lub zasadnicza z naniesionym budynkiem). Mapa nie jest wymagana, jeżeli budynek jest ujawniony w ewidencji gruntów i budynków,

- załącznik graficzny (np. plan zagospodarowania działki lub terenu) obrazujący planowane usytuowanie budynku prognozowanego do wybudowania lub w trakcie budowy, dla którego ma być ustalony numer porządkowy.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Biuro Obsługi Klienta, parter, pokój nr 1

 

REFERAT ODPOWIEDZIALNY:

Referat Nieruchomości

I piętro, pokój nr 15

tel. 74 30 30 02

 

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Dokument – zawiadomienie o ustaleniu numeru porządkowego budynku.

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni od daty złożenia dokumentów. Zawiadomienie wysyłane jest pocztą lub odbierane osobiście przez wnioskodawcę.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

 

OPŁATY:

 

1. Zawiadomienie o ustaleniu numeru porządkowego budynku nie podlega opłacie.

2. Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa w wysokości 17,00 zł.

Sposób płatności: przelewem na rachunek bankowy Gminy Mieroszów

nr 50 8395 0001 0021 8115 2000 0010 w Banku Spółdzielczym w Kamiennej Górze.

 

INFORMACJE DODATKOWE:

1. Numery porządkowe ustala się dla budynków mieszkalnych oraz innych budynków przeznaczonych do stałego lub czasowego przebywania ludzi, w tym w szczególności budynków: biurowych, ogólnodostępnych wykorzystywanych na cele kultury i kultury fizycznej, o charakterze edukacyjnym, szpitali i opieki medycznej oraz przeznaczonych do działalności gospodarczej, wybudowanych, w trakcie budowy i prognozowanych do wybudowania.

2. Burmistrz Mieroszowa ustala numery porządkowe z urzędu lub na wniosek zainteresowanych i zawiadamia o tych ustaleniach właścicieli nieruchomości lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które tymi nieruchomościami władają.

3. Właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru. Na tabliczce, oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę ulicy lub placu, a w miejscowościach bez ulic lub placów albo posiadających ulice lub place bez nazw - nazwę miejscowości. W przypadku gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu.

Wydawanie zaświadczenia o ustalonym (wcześniej) numerze porządkowym budynku, ujawnionym w ewidencji miejscowości, ulic i adresów.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek właściciela, władającego lub zarządcy nieruchomości o wydanie zaświadczenia o ustalonym numerze porządkowym budynku.

Osoba działająca w imieniu wnioskodawcy przedkłada oryginał pełnomocnictwa lub potwierdzoną notarialnie jego kopię wraz z dowodem wniesienia należnej opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa w wysokości 17,00 zł.

2. Dowód wniesienia należnej opłaty skarbowej w wysokości 17 zł - opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o ustalonym numerze porządkowym budynku.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Biuro Obsługi Klienta, parter, pokój nr 1

 

REFERAT ODPOWIEDZIALNY:

Referat Nieruchomości

II piętro, pokój nr 8

tel. 74 30 30 488

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Dokument – zaświadczenie o ustalonym numerze porządkowym budynku.

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 7 dni od daty złożenia dokumentów. Zawiadomienie wysyłane jest pocztą lub odbierane osobiście przez wnioskodawcę.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Zgodnie z art. 219 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie, następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

 

OPŁATY:

1. Opłata skarbowa w wysokości 17 zł - za wydanie zaświadczenia o ustalonym numerze porządkowym budynku.

2. Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa w wysokości 17,00 zł.

Sposób płatności: przelewem na rachunek bankowy Gminy Mieroszów

nr 50 8395 0001 0021 8115 2000 0010 w Banku Spółdzielczym w Kamiennej Górze.

 

PODSTAWA PRAWNA:

1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 276 ze zm.).

2. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz.U. z 2012 r. poz. 125).

3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256).

4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.).

PLIKI DO POBRANIA 

1. Wniosek o ustalenie numeru porządkowego budynku

2. Wniosek o wydanie zaświadczenia o ustalonym (wcześniej) numerze porządkowym budynku