Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

SPRAWA

Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

 

WYMAGANE DOKUMENTY

1. Wypełniony wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (druk do pobrania w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie pok. 8 lub na stronie internetowej www.bip.mieroszow.pl)

2. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców

3. dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,

4. pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,

5. decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzającą spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Sekretariat, I piętro, pokój nr 7

 

REFERAT ODPOWIEDZIALNY

Referat Nieruchomości

I piętro, pokój nr 15

tel. 74 30 30 02

 

TERMIN ZAŁATWIENIA

Do 30 dni

 

OPŁATY

Opłatę dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych, wnosi się na rachunek gminy, przed wydaniem zezwolenia, w wysokości:

- 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa;

- 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa);

- 2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu

 

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70 poz. 476 z późn. zm.)

Uchwała Nr III/10/02 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Uchwała Nr XXXVI/213/01 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem jak i w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Mieroszów

 

ORGAN ODWOŁAWCZY

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Wałbrzychu.

 

PLIKI DO POBRANIA

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych