Referat Nieruchomości

Tytuł Autor
Umorzenie zaległości za mieszkanie Obsługa BIP
Rozłożenie na raty zaległości za mieszkanie Obsługa BIP
Regulacja stanu prawnego lokalu, zamiana lokalu, ponowne zawarcie najmu socjalnego lokalu Obsługa BIP
Przydział lokalu mieszkalnego kwalifikującego się do wykonania remontu Obsługa BIP
Najem socjalny lokalu/ najem lokalu na czas nieoznaczony Obsługa BIP
Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Obsługa BIP
Poświadczenie oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz o łącznej powierzchni użytków rolnych w mieście/gminie* Mieroszów wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego Obsługa BIP
Sprzedaż nieruchomości gruntowej w drodze przetargu Obsługa BIP
Zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej Obsługa BIP
Zamiana nieruchomości Obsługa BIP
Wyrażenie zgody na czasowe zajęcie działki Obsługa BIP
Wydanie zezwolenia na uprawę maku i konopii Obsługa BIP
Ustanowienie służebności gruntowej Obsługa BIP
Sprzadaż nieruchomości w drodze przetargu Obsługa BIP
Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych na rzecz najemców Obsługa BIP
Sprzedaż gruntów na rzecz użytkowników wieczystych Obsługa BIP
Składanie oświadczenia w sprawie skorzystania lub nie z prawa pierwokupu nieruchomości Obsługa BIP
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Obsługa BIP
Podział Nieruchomości Obsługa BIP
Oddanie w użyczenie lokalu użytkowego Obsługa BIP
Ustalanie numerów porządkowych budynków i wydawanie zawiadomień o tych ustaleniach / Wydawanie zaświadczeń dotyczących numerów porządkowych budynków ujawnionych w ewidencji miejscowości, ulic i adresów Obsługa BIP
Dzierżawa Nieruchomości Gruntowych Obsługa BIP
Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Obsługa BIP