Wniosek o uzyskanie patronatu honorowego Burmistrza Mieroszowa

Zasady udzielania patronatu honorowego Burmistrza Mieroszowa

  1. Objęcie patronatem honorowym przez Burmistrza Mieroszowa jest wyróżnieniem podkreślającym rangę przedsięwzięć, które w znacznym stopniu przyczyniają się do promocji gminy, integracji mieszkańców, rozwoju inicjatyw społecznych, kulturalnych, naukowych, gospodarczych, sportowych korzystnych dla gminy i jej mieszkańców. Poprzez udzielenie patronatu honorowego rozumie się także wyrażenie zgody na posługiwanie się przez wnioskodawcę herbu Mieroszowa
    z podpisem „Patronat Honorowy Burmistrza Mieroszowa” jako znaku charakterystycznego dla udzielania patronatu.

  2. Patronatem honorowym mogą być objęte: koncerty niekomercyjne, wydarzenia kulturalne, gospodarcze, sportowe, targi, konferencje, wydawnictwa oraz innego typu wydarzenia uznane przez Burmistrza Mieroszowa za ważne.

  3. Wypełniony i podpisany własnoręcznie wniosek wraz z załącznikami należy złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie, pl. Niepodległości 1, pok. nr 1 –Biuro Obsługi Klienta.

  4. Decyzję o udzieleniu patronatu podejmuje osobiście Burmistrz Mieroszowa .

  5. Objęcie patronatem nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego, rzeczowego czy organizacyjnego dla wnioskodawcy, ani też osobistego udziału burmistrza w imprezie.

  6. O patronat burmistrza może ubiegać się wyłącznie główny organizator imprezy.

  7. Wnioskodawca, który otrzyma zgodę na patronat honorowy Burmistrza Mieroszowa zobowiązany jest do: dołożenia wszelkich starań, żeby impreza przebiegała zgodnie z przedłożonymi we wniosku założeniami; umieszczenia informacji o patronacie na materiałach promocyjnych i informacyjnych; poinformowania o posiadanym patronacie uczestników przedsięwzięcia.

  8. Wycofanie się z udzielonego patronatu może nastąpić w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

 

Załączniki:

1. wniosek o Patronat Burmistrza Mieroszowa

2. Herb Gminy Mieroszowa

3. Logo Gminy