Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej

I. NAZWA USŁUGI

​Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego w drodze decyzji administracyjnej.


II. PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 510)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj.Dz.U. z 2021 r., poz. 1923)
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. z 2007, poz. 1330);
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2021, poz. 735)

 

III. WYMAGANE DOKUMENTY

1.Wniosek o wymeldowanie zawierający dane osoby podlegającej wymeldowaniu Wniosek wymaga uzasadnienia.

2. Do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu: umowa cywilnoprawna, odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działu I i II księgi wieczystej.

3. Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej.

W przypadku zgłoszenia wymeldowania w drodze decyzji dokonanego przez pełnomocnika dodatkowo:

 • pisemne pełnomocnictwo do wymeldowania w drodze decyzji administracyjnej
 • do wglądu: dowód osobisty lub paszport pełnomocnika
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej z tytułu udzielonego pełnomocnictwa.

 

IV. OPŁATY

Opłata skarbowa z tytułu wydania decyzji administracyjnej o wymeldowaniu – 10 zł. Odwołanie od decyzji zwolnione jest z opłaty.

Opłata skarbowa z tytułu udzielenia pełnomocnictwa – 17 zł.

Pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej.

Opłaty skarbowe z tytułu wydania decyzji administracyjnej oraz ewentualnie udzielonego pełnomocnictwa należy uiścić na rachunek bankowy Gminy Mieroszów, Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze 50 8395 0001 0021 8115 2000 0010.

 

V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • Po złożeniu podania organ ewidencji ludności prowadzi postępowanie wyjaśniające
  (bada legalność pobytu osoby w lokalu m.in. przesłuchuje strony oraz świadków, przeprowadza kontrolę meldunkową). Postępowanie kończy wydanie decyzji administracyjnej o zameldowaniu lub o odmowie zameldowania osoby.
 • Termin załatwienia sprawy - wydania decyzji administracyjnej – nie później niż
  w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 2 miesięcy; termin ten może zostać przedłużony, jednakże organ obowiązany jest takim przypadku zawiadomić stron o niezałatwieniu sprawy w terminie i wyznaczyć nowy termin jej załatwienia.

 

VI. TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie wnosi się do Wojewody Dolnośląskiego we Wrocławiu, za pośrednictwem Burmistrza Mieroszowa, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

 

VII. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Urząd Miejski w Mieroszowie

Plac Niepodległości 1

58-350 Mieroszów

parter - pokój nr 2

tel. (74) 30 30 001

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

godziny pracy:

poniedziałek, wtorek, czwartek od 7:30 do 15:30

środa od 7:30 do 16:30

piątek od 7:30 do 14:30

 

VIII. UWAGI

Zgodnie z art. 35 ustawy, organ gminy właściwy ze względu na położenie nieruchomości, w której zamieszkuje osoba zameldowana, wydaje z urzędu lub na wniosek właściciela lub podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu tego właściciela lub podmiotu, decyzję w sprawie wymeldowania obywatela polskiego, który opuścił miejsce pobytu stałego albo opuścił miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu i nie dopełnił obowiązku wymeldowania się.

 

Do pobrania:

Wzór wniosku ODT

Pełnomocnictwo RTF