Udostępnienie danych jednostkowych w Rejestru Mieszkańców i rejestru PESEL

I . NAZWA USŁUGI

Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL

 

II. PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j.: Dz. U. z 2021, poz. 510 ze zm)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego(t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 735)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j.: Dz.U z 2021 r., poz. 1923)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców oraz rejestru PESEL (Dz. U. z 2017 r. poz. 2482)
 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U z 2005, poz. 565).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21.12.2019 roku w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców i Rejestru PESEL oraz trybu zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz.U nr 2018, poz. 2532 ze zm.).

 

III. WYMAGANE DOKUMENTY

1. Wypełniony i podpisany przez upoważnioną osobę wniosek o udostępnienie danych.

2. Potwierdzenie dokonania opłaty:

 • opłata za udostępnienie jednostkowych danych wynosi 31 zł,
 • w przypadku gdy wnioskodawca działa za pośrednictwem pełnomocnika,
  do każdego wniosku należy dołączyć dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za jego złożenie (w wysokości 17 zł.).

3. Dokumenty potwierdzające interes prawny lub faktyczny w uzyskaniu danych (wezwanie sądowe, wezwanie komornicze, dokumenty potwierdzające zobowiązanie osoby, której dane mają być udostępnione wobec wnioskującego o udostępnienie danych (np. kopie umów, wezwań do zapłaty, faktur, wyroków sądowych itp.).

 

IV. OPŁATY

1. Opłata za udostępnienie jednostkowych danych wynosi 31 zł.

2. Opłatę za udostępnienie należy uiścić na rachunek bankowy Gminy Mieroszów, Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze 02 8395 0001 0021 8115 2000 0001.

3. Opłata skarbowa od pełnomocnictwa wynosi 17 zł. Pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej.

4. Opłata skarbowa od złożonego pełnomocnictwa należy uiścić na rachunek bankowy Gminy Mieroszów, Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze 50 8395 0001 0021 8115 2000 0010.

Podmioty, którym żądane dane są niezbędne do realizacji ustawowych zadań własnych. O dane jednostkowe mogą się ubiegać:

 • organy administracji publicznej,
 • sądy,
 • prokuratura,
 • Policja,
 • Straż Graniczna,
 • Służba Więzienna,
 • Służba Kontrwywiadu Wojskowego,
 • Służba Wywiadu Wojskowego,
 • Służba Celna,
 • Żandarmeria Wojskowa,
 • Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
 • Agencja Wywiadu,
 • Biuro Ochrony Rządu,
 • Centralne Biuro Antykorupcyjne,
 • Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych,
 • organy wyborcze,
 • straże gminne (miejskie),
 • komornicy sądowi – w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowania egzekucyjnego,
 • organy kontroli skarbowej i wywiadu skarbowego,
 • państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne oraz inne podmioty – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach,
 • Polski Czerwony Krzyż – w zakresie danych osób poszukiwanych.

Udostępnianie danych na rzecz ww. podmiotów następuje nieodpłatnie.

 • Podmioty, które:

- wykażą w tym interes prawny

Wykazanie interesu prawnego oznacza ustalenie przepisu prawa powszechnie obowiązującego, przyznającego Wnioskodawcy konkretną korzyść oraz udokumentowanie stanu faktycznego, który stanowi podstawę do jego zastosowania. Interes prawny musi być interesem "własnym", "osobistym", "indywidualnym" danego podmiotu i mieć charakter "realny", to jest istnieć aktualnie, a nie hipotetycznie, i pozostawać w bezpośrednim związku z uzasadnieniem złożonego wniosku;

- wykażą interes faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osoby, której dane dotyczą.

Interes faktyczny, w odróżnieniu od prawnego, to stan, w którym podmiot jest wprawdzie bezpośrednio zainteresowany rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej, nie może jednak tego zainteresowania poprzeć przepisami prawa powszechnie obowiązującego, mającymi stanowić podstawę skutecznego żądania stosownych czynności organu administracji.

Aby ustalić, czy poszukiwany wyraża zgodę na udostępnienie danych, organ kieruje do niego wystąpienie zawierające:

 • imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy,
 • zakres żądanych danych jednostkowych,
 • informację o wskazanym przez wnioskodawcę celu, dla którego udostępnione dane zostaną wykorzystane,
 • termin, w którym osoba, do której wystąpiono, powinna udzielić odpowiedzi wraz ze wskazaniem, że jego niedotrzymanie skutkować będzie odmową udzielenia zgody na udostępnienie jej danych jednostkowych,
 • pouczenie, że zgoda na udostępnienie danych musi być udzielona na piśmie opatrzonym własnoręcznym podpisem osoby, do której wystąpiono.

Tylko pozytywna odpowiedź na wystąpienie organu spowoduje udostępnienie wnioskowanych danych.

Udostępnianie danych ww. podmiotom następuje odpłatnie, z wyjątkiem przypadku, gdy dane są niezbędne do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia.

 

V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do 30 dni.

 

VI. TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji odmawiającej udostępnienia danych przysługuje odwołanie do Wojewody Dolnośląskiego, za pośrednictwem Burmistrza Mieroszowa, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

 

VII. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Urząd Miejski w Mieroszowie

Plac Niepodległości 1

58-350 Mieroszów

parter - pokój nr 2

tel. 74 30 30 001

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

godziny pracy:

poniedziałek, wtorek, czwartek, od 7:30 do 15:30

środa od 7:30 do 16:30

piątek od 7:30 do 14:30

 

VIII. UWAGI

1. Przez dane jednostkowe należy rozumie się informacje o jednej osobie, lecz również informacje o imionach i nazwiskach wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem.

2. Dane jednostkowe udostępnione na podstawie wniosku nie mogą być wykorzystane w innym celu niż wskazany w tym wniosku.

3. Dane osoby zmarłej niezbędne do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia uzyskuje się bezpłatnie i po złożeniu wniosku o udostępnienie danych jednostkowych z Rejestru Mieszkańców.

4. Wniosek o udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców można złożyć w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne.

5. Od dnia 1 maja 2019 r. podmioty publiczne, które nie posiadają decyzji administracyjnej, na podstawie której uzyskały dostęp do rejestru PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji danych, w danym roku kalendarzowym będą mogły uzyskać maksymalnie 300 danych jednostkowych z rejestru PESEL albo 300 danych jednostkowych z poszczególnych rejestrów mieszkańców, prowadzonych zgodnie z właściwością miejscową przez dany organ gminy.

Począwszy od roku 2020 okres rozliczeniowy rozpoczynać się będzie 1 stycznia, a kończyć 31 grudnia.

Nie udostępnia się danych jednostkowych z rejestru PESEL podmiotom publicznym, którym wydana została decyzja administracyjna zezwalająca na dostęp do rejestru PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji danych (tzw. decyzja teletransmisyjna). Dane z rejestru PESEL podmioty te uzyskiwać mogą wyłącznie samodzielnie w ramach posiadanego dostępu do rejestru PESEL w trybie teletransmisji danych.

W przypadku gdy podmiot posiadający decyzję teletransmisyjną złoży do wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru PESEL, wniosek taki nie zostanie zrealizowany. Wnioskodawcy wydane zostanie postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania na podstawie art. 47 ust. 3a ustawy o ewidencji ludności.

Aktualna lista podmiotów publicznych posiadających dostęp do rejestru PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji danych (posiadających decyzję teletransmisyjną) publikowana jest przez Ministra Cyfryzacji na stronie internetowej:

https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/udostepnianie-danych-z-rejestru-pesel-uwaga-zmiany.

 

DO POBRANIA:

Zgoda na udostępnienie ODT

Wniosek o udost. danych jednostkowych z rejestru mieszka_ców oraz rejestru PESEL PDF