Wydanie i wymiana dowodu osobistego

KARTA SPRAWY

WYDANIE I WYMIANA DOWODU OSOBISTEGO

I. PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2021 r., poz. 816 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2021 roku w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2021 r. poz. 1865)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2021 r. w zmieniające rozporządzenie w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego (Dz.U z 2021, poz. 1831),
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 15 października 2021 roku w sprawie prowadzenia Rejestru Dowodów Osobistych (Dz.U z 2021 r., poz.1903)

 • Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (t.j. Dz. U z 2020, poz. 347)

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U z 2021 r., poz. 735)

   

II. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się:

 1. osobiście w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

  dla Urzędu Miejskiego w Mieroszowie

  Mieroszów, Plac Niepodległości 1

  parter budynku - pokój nr 2

  tel. 74 30 30 001

  w godzinach pracy:

  poniedziałek, wtorek, czwartek, od 7:30 do 15:30

  środa od 7:30 do 16:30

  piątek od 7:30 do 14:30

 2. Za pośrednictwem platformy e-puap dotyczy tylko składania wniosku dla osób poniżej 12 roku życia. link do strony https://obywatel.gov.pl/


III. WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Wypełniony i podpisany wniosek o wydanie dowodu osobistego.

 2. Załączniki:

 • do wglądu w celu potwierdzenia tożsamości – dotychczasowy dowód osobisty, ważny polski paszport,

 • dokument podróży lub inny dokument stwierdzający tożsamość - w przypadku osób, które otrzymały polskie obywatelstwo.

 • kolorowa fotografia o wymiarach 35mm × 45mm pozycja frontalna

FOTOGRAFIA

 • powinna być aktualna, wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,

 • musi być wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość,

 • musi obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz obejmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice
  i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej,

 • bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nie przesłoniętymi włosami, naturalny wyraz twarzy i zamknięte usta.

 • poniżej wskazany jest link gdzie można sprawdzić jak powinno wygladać zdjęcie do dowodu osobistego

https://obywatel.gov.pl/wyjazd-za-granice/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu

IV. POWÓD UBIEGANIA SIĘ O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO

 • pierwszy dowód

 • zmiana danych zawartych w dowodzie osobistym

 • upływ terminu ważności dowodu osobistego

 • upływ terminu zawieszenia dowodu osobistego

 • utrata dowodu osobistego

 • kradzież tożsamości

 • zniszczenie dowodu osobistego

 • zmiana wizerunku twarzy

 • wymiana dowodu osobistego bez warstwy elektronicznej

 • brak możliwości identyfikacji i uwierzytelnienia lub złożenia podpisu osobistego

 • brak certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia lub certfiaktu podpisu osobistego

IV. E-DOWÓD

Obecnie wydawany dowód osobisty posiada wszystkie dotychczasowe funkcje dowodu osobistego (potwierdza tożsamość i obywatelstwo oraz uprawnia do przekraczania niektórych granic państw). Dowód osobisty zawiera te same dane co poprzedni dowód osobisty. Jedynie nową informacją na pierwszej stronie dowodu jest numer CAN. Jest on zapisywany w kodzie kreskowym na rewersie dowodu. Numer CAN będzie potrzebny, jeśli chcemy skorzystać z elektonicznych funkcji dowodu. Ponadto chroni, aby osoba niepowołana odczytała zdalnie dane zawarte w wartstwie elektronicznej.

Wiarygodność danych zawartych w warstwie graficznej dowodu osobistego można potwierdzić przez porównanie tych danych z danymi zawartymi w warstwie elektronicznej. Dodatkowo dzięki warstwie elektronicznej osoby zaintersosowane będę mogły używać e-dowodu do elektronicznej komuniakcji z administracją publiczną oraz innymi podmiotami.

E-dowód umożliwa min:

 • logowanie sie do portali administracji publicznej (E-puap)

 • potwierdzanie obecności w określonym czasie i miejscu (CAN).

 • elektroniczne podpisywanie dokumentów (podpis osobisty (PIN2)

 • korzystanie z automatycznych bramek granicznych np. na lotniskach

 • uwierzytelnianie w usługach online za pomocą profilu osobistego (PIN1)

Jeżeli chcesz używać elektronicznych funkcji e-dowodu, przy odbiorze lub później w dowolnym dla siebie urzędzie gminy, możesz ustalić kody PIN dla :

 • logowania– PIN1 (4 cyfry)

 • do składania podpisu osobistego – PIN2 (6 cyfr)

   

V. OPŁATY

Dowód osobisty jest bezpłatny.

VI. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Dowód osobisty jest wydawany w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku, w szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten zostanie wydłużony, o czym wnioskodawca zostanie powiadomiony. Tu sprawdzisz, czy dowód osobisty jest gotowy do odbioru: https://obywatel.gov.pl/

VII. TRYB ODWOŁAWCZY

W przypadku wydania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego przysługuje odwołanie do Wojewody Dolnośląskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

1. Wniosek składa osobiście osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego z wyjątkiem:

 • osoby małoletniej, której do ukończenia 18 roku życia zostało więcej niż 30 dni, w imieniu której wniosek składa jeden rodziców lub opiekun prawny,

 • osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców,

 • osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa opiekun prawny,

 • osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, w imieniu której wniosek składa kurator.

2. Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek, wyjątek stanowi:

 • małoletni, którzy nie ukończyli 5 roku życia oraz osoby całkowicie ubezwłasnowolnione, dowód osobisty odbiera rodzic albo opiekun prawny

 • małoletni, którzy ukończyli 5 rok życia i nie ukończyły 12 roku życia, jeżeli były obecne przy składaniu wniosku o wydanie dowódu osobistego odbiera osoba ubiegająca się
  o wydanie dowodu osobistego, rodzic albo kurator.

3. Jeżeli złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego jest niemożliwe w organie gminy, wnioskodawca zawiadamia organ gminy o niemożności spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą – wówczas organ zapewni przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku. W takim przypadku odbioru dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania jego odbioru.

4. Pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkujący na jej terytorium jest obowiązany posiadać dowód osobisty.

5. Dodatkowe infoemacje, w tym jak korzystać z e-dowodu, znajdziesz na stronie www.edowod.gov.pl

6. Jeśli zdecydujesz się mieć podpis osobisty w e-dowodzie zanacz tą opcje skadajac wniosek o dowód.

7. Dowód osobisty odbiera się osobiście w organie gminy, w którym został złożony wniosek.


Do pobrania:

Wniosek o dowód osobisty PDF