Sprostowanie aktu stanu cywilnego w formie czynności materialno-technicznej

I. NAZWA USŁUGI

Sprostowanie aktu stanu cywilnego w formie czynności materialno-technicznej.

 

II. PODSTAWA PRAWNA

art. 35–36 ustawy z dnia 28.11.2014 r.  Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U z 2021, poz. 709)

 

III. WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Podanie o sprostowanie aktu stanu cywilnego. Podanie powinno wskazywać zakres żądanych zmian – informacje, które dane i w jakim akcie mają zostać sprostowane oraz określić podstawę sprostowania.
 2. Do wglądu dokument tożsamości wnioskodawcy. Jeżeli sprawa załatwiana jest korespondencyjnie – kserokopia dokument tożsamości.
 3. Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej.
 4. Pełnomocnictwo – jeśli czynność jest dokonywania przez pełnomocnika.

 

 IV.  OSOBY UPRAWNIONE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU

Osoby uprawnione do złożenia wniosku:

 • osoba, której akt dotyczy (akt urodzenia i małżeństwa)
 • jej przedstawiciel ustawowy
 • osoba, która wykaże interes prawny.

 

V. OPŁATY

Opłata skarbowa za odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydany w wyniku sprostowania 39zł

Opłata  skarbowa za złożenie pełnomocnictwa – 17 zł

Pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej.

Opłaty skarbowe należy uiścić na rachunek bankowy Gminy Mieroszów, Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze 50 8395 0001 0021 8115 2000 0010.

 

VI. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

 1. Bez zbędnej zwłoki.
 2. Do 1 miesiąca jeśli konieczne jest przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego.

 

VII. TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie wnosi się do Wojewody Dolnośląskiego we Wrocławiu, za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

 

VIII. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Urząd Stanu Cywilnego w Mieroszowie
Plac Niepodległości 1
58-350 Mieroszów

parter- pokój nr 2

tel. 74 30 30 003,

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 godziny pracy:

 poniedziałek, wtorek, czwartek  od 7:00 do 15:00

 środa od 7:00 do 16:00

 piątek od 7:00 do 14:00

 

 VIII. UWAGI

Sprostowania aktu stanu cywilnego dokonuje Kierownik USC miejsca zdarzenia.

 Sprostowanie

 1. Akt stanu cywilnego, który zawiera dane niezgodne z danymi zawartymi w aktach zbiorowych rejestracji stanu cywilnego lub z innymi aktami stanu cywilnego, o ile stwierdzają one zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej samej osoby lub jej wstępnych, albo z zagranicznymi dokumentami stanu cywilnego, podlega sprostowaniu przez kierownika urzędu stanu cywilnego, który go sporządził.
 2. Sprostowanie aktu stanu cywilnego może być dokonane na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, jeżeli w państwie wystawienia jest on uznawany za dokument stanu cywilnego lub innego dokumentu zagranicznego potwierdzającego stan cywilny, wydanego w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, jeżeli zawierają one dane, które podlegają sprostowaniu, stwierdzają zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej samej osoby lub jej wstępnych. Jeśli sprostowanie następuje  na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego do wniosku załączyć należy ten dokument.
 3. Sprostowania aktu stanu cywilnego dokonuje się z urzędu, na wniosek osoby, której ten akt dotyczy lub jej przedstawiciela ustawowego, na wniosek osoby mającej w tym interes prawny lub prokuratora, w formie czynności materialno-technicznej.
 4. Jeżeli sprostowania aktu stanu cywilnego dokonuje się z urzędu lub na wniosek innej osoby niż ta, której akt dotyczy, lub jej przedstawiciela ustawowego, kierownik urzędu stanu cywilnego powiadamia tę osobę o zamiarze sprostowania lub o złożeniu wniosku                            o sprostowanie aktu stanu cywilnego.
 5. Jeżeli sprostowania aktu małżeństwa dokonuje się na wniosek jednego z małżonków, kierownik urzędu stanu cywilnego powiadamia o złożeniu wniosku drugiego małżonka.
 6. Sprostowanie aktu stanu cywilnego może być dokonane na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, jeżeli w państwie wystawienia jest on uznawany za dokument stanu cywilnego, lub innego dokumentu zagranicznego potwierdzającego stan cywilny, wydanego w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, jeżeli zawierają one dane, które podlegają sprostowaniu, stwierdzają zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej samej osoby lub jej wstępnych.
 7. Wnioskując o sprostowanie aktu stanu cywilnego na podstawie materiałów archiwalnych, do wniosku należy załączyć uwierzytelniony odpis lub wypis lub uwierzytelnioną reprodukcję tych materiałów.
 8. Kierownik urzędu stanu cywilnego, dokonując sprostowania, wydaje wnioskodawcy odpis zupełny sprostowanego aktu stanu cywilnego.
 9. Sprostowania aktu stanu cywilnego dokonuje sąd w postępowaniu nieprocesowym, na wniosek osoby zainteresowanej, prokuratora lub kierownika urzędu stanu cywilnego, jeżeli:

1) sprostowanie aktu stanu cywilnego jest niemożliwe na podstawie akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego lub innych aktów stanu cywilnego, o ile stwierdzają one zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej samej osoby lub jej wstępnych albo zagranicznych dokumentów stanu cywilnego

2) sprostowanie aktu stanu cywilnego przez kierownika urzędu stanu cywilnego nie jest możliwe wyłącznie na podstawie dokumentów wymienionych w pkt 1.

 

DO POBRANIA:

Wniosek o sprostowanie DOC

Pełnomocnictwo ODT