Wydanie dokumentów z rejestru stanu cywilnego (odpisów i zaświadczeń)

I. NAZWA USŁUGI

Wydanie dokumentów z rejestru stanu cywilnego

 

II. PODSTAWA PRAWNA

art. 44 – 51 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego

(Dz.U z 2021, poz. 709)

 

III. WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Podanie o wydanie odpisu/zaświadczenia.
 2. Do wglądu dokument tożsamości wnioskodawcy do otrzymania odpisu/zaświadczenia
 3. Dołączyć oryginał potwierdzenia opłaty skarbowej lub uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty. Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej.

 

IV. OPŁATY

 1. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j.: Dz. U. z 2021, 1923)
 2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. z 2007 r., poz. 1330).

 

Opłata skarbowa za wydanie:

 1. odpisu skróconego aktu stanu cywilnego – 22 zł.
 2. odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego – 33 zł.
 3. wielojęzycznego odpisu skróconego aktu stanu cywilnego – 22 zł
 4. zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby – 24 zł
 5. zaświadczenie o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego – 24 zł.
 6. zaświadczenia o stanie cywilnym – 38 zł.

Opłaty skarbowe należy uiścić na rachunek bankowy Gminy Mieroszów, Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze 50 8395 0001 0021 8115 2000 0010.

Opłacie skarbowej nie podlegają odpisy aktu stanu cywilnego wydawane w sprawach wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej. Pełnomocnictwa udzielne innych osobom niż wymienionym powyżej podlegają opłacie skarbowej – 17 zł.


V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Jeżeli wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego lub o wydanie zaświadczeń został złożony do kierownika urzędu stanu cywilnego, który przechowuje księgę stanu cywilnego, dokonuje on przeniesienia aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego w terminie umożliwiającym wydanie odpisu lub zaświadczenia w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego lub o wydanie zaświadczeń został złożony do kierownika urzędu stanu cywilnego, który nie przechowuje księgi stanu cywilnego, przeniesienia aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego dokonuje się w terminie umożliwiającym wydanie odpisu lub zaświadczenia w ciągu 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

Wydanie zaświadczenia, uwierzytelnionego odpisu, wypisu, wyciągu i reprodukcji z ksiąg stanu cywilnego, dokumentów zbiorowych i skorowidzów z ksiąg stanu cywilnego nie przekazanych do archiwum państwowego, pomimo upływu 100 lat od zamknięcia księgi urodzeń oraz 80 lat od zamknięcia księgi małżeństw i zgonów - 7 dni, do 1 miesiąca w przypadku prowadzenia postępowania wyjaśniającego.

W przypadku dokonywania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego, do której jest niezbędny akt stanu cywilnego, przeniesienia aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego dokonuje się niezwłocznie.

 

VI. TRYB ODWOŁAWCZY

Odmowa wydania zaświadczenia, odpisu następuje w drodze postanowienia na, które służy zażalenie do Wojewody Dolnośląskiego we Wrocławiu, za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia– art. 141, art. 219 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

 

VII. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Urząd Stanu Cywilnego w Mieroszowie

ul. Plac Niepodległości 1

58-350 Mieroszów

parter - pokój nr 2

email.: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 74/30 30 003

godziny pracy:

poniedziałek, wtorek, czwartek od 7:30 do 15:30

środa od 7:30 do 16:30

piątek od 7:30 do 14:30

 

 

VIII. UWAGI:

1. Odpis aktu stanu cywilnego i zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby wydaje się osobie, której akt dotyczy, lub jej małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi, osobie, która wykaże w tym interes prawny, sądowi, prokuratorowi, organizacjom społecznym, jeżeli jest to zgodne z ich celem statutowym i przemawia za tym interes społeczny, oraz organom administracji publicznej.

2. Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego lub o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym lub zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.

3. Odpis/zaświadczenie może zostać przesłane na prośbę wnioskodawcy na jego adres zamieszkania.

4. Zaświadczenia są ważne przez okres 6 miesięcy od daty ich sporządzenia.

5. Odpis aktu stanu cywilnego, zaświadczenie o stanie cywilnym lub zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby mogą zostać wydane, na wniosek, w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

 

 

DO POBRANIA:

Podanie o wydanie odpisu DOC

Wniosek o wydanie zaświadczenia o danych ODT

Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym PDF

Pełnomocnictwo PDF