Wydanie zaświadczenia o zdolności do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

I. NAZWA USŁUGI:

Wydanie zaświadczenia o zdolności do zawarcia związku małżeńskiego za granicą.

 

II. PODSTAWA PRAWNA:

art. 7 ust. 2 pkt 5, art. 83 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego

(Dz. U. z 2021, poz. 709 ze zm.)

 

III. WYMAGANE DOKUMENTY:

Osoba zamierzająca zawrzeć małżeństwo za granicą jest obowiązana:

 1. Okazać dowód osobisty lub paszport stwierdzający tożsamość.

 2. Złożyć pisemne zapewnienie, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

 3. Złożyć dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka.

 4. Złożyć zezwolenie na zawarcie małżeństwa, jeśli tego wymagają przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

 5. Złożyć potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej.

 

IV. OPŁATY:

 1. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j.: Dz.U. z 2021, poz. 1923 ze zm.)

 2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. z 2007 r., poz. 1330).

 

Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą - 38 zł.

Opłatę skarbową należy uiścić na konto Gminy Mieroszów, Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze 50 8395 0001 0021 8115 2000 0010.

 

V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Bezpośrednio przy złożeniu kompletnych dokumentów i podpisaniu zapewnienia.

 

VI. TRYB ODWOŁAWCZY:

Jeżeli Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego odmawia wydania zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą, powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma Kierownika USC może wystąpić z wnioskiem do Sądu Rejonowego w Wałbrzychu o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez Kierownika USC uzasadniają odmowę dokonania czynności. Prawomocne postanowienie Sądu wiąże Kierownika USC.

 

VII. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

wybrany kierownik urzędu stanu cywilnego, w przypadku:

Urzędu Stanu Cywilnego w Mieroszowie

Plac Niepodległości 1

58-350 Mieroszów

tel. 74 30 30 003 lub 001

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

godziny pracy:

poniedziałek, wtorek, czwartek od 7:00 do 15:00

środa od 7:00 do 16:00

piątek od 7:00 do 14:00

 

VIII. UWAGI:

 1. Jeżeli małżeństwo ma być zawarte poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej przez obywatela polskiego lub cudzoziemca, którego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. - Prawo prywatne międzynarodowe, możność zawarcia małżeństwa jest oceniana na podstawie prawa polskiego, mogą oni otrzymać pisemne zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim mogą zawrzeć małżeństwo.

 2. O wydanie przez konsula zaświadczenia może wystąpić obywatel polski, który przedkłada dokumenty wymienione w punkcie III oraz odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim - odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.

 3. Osoba, o której mowa powyżej, która nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych w Rzeczypospolitej Polskiej, składa zagraniczny dokument stanu cywilnego lub inny dokument wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, potwierdzający urodzenie, a jeżeli osoba pozostawała uprzednio w związku małżeńskim, potwierdzający małżeństwo, wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie lub unieważnienie tego małżeństwa albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.

 4. Zaświadczenie jest ważne przez okres 6 miesięcy od daty jego sporządzenia.

 

Załączniki

- Podanie o wydanie zaświadczenia o zdolności do zawarcia związku małżeńskiego za granicą RTF