Wydanie zaświadczenia o zdolności do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

I. NAZWA USŁUGI:

Wydanie zaświadczenia o zdolności do zawarcia związku małżeńskiego za granicą.

 

II. PODSTAWA PRAWNA:

Art. 7 ust. 2 pkt 5, art. 71 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2018, poz. 2224) .

 

III. WYMAGANE DOKUMENTY:

Osoba zamierzająca zawrzeć małżeństwo za granicą jest obowiązana:

1. Okazać dowód osobisty lub paszport stwierdzający tożsamość.
2. Złożyć pisemne zapewnienie, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.
3. Złożyć dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka.
4. Złożyć zezwolenie na zawarcie małżeństwa, jeśli tego wymagają przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
5. Złożyć potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej.

 

IV. OPŁATY:

1. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j.: Dz. U. z 2018, poz. 1044)
2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. z 2007 r., poz. 1330).

Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą - 38 zł.

Opłatę skarbową należy uiścić na konto Gminy Mieroszów, Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze 50 8395 0001 0021 8115 2000 0010.

 

V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Bezpośrednio przy złożeniu kompletnych dokumentów i podpisaniu zapewnienia.

 

VI. TRYB ODWOŁAWCZY:

Jeżeli Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego odmawia wydania zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą, powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma Kierownika USC może wystąpić z wnioskiem do Sądu Rejonowego w Wałbrzychu o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez Kierownika USC uzasadniają odmowę dokonania czynności. Prawomocne postanowienie Sądu wiąże Kierownika USC.

 

VII. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

wybrany kierownik urzędu stanu cywilnego, w przypadku:
Urzędu Stanu Cywilnego w Mieroszowie
Plac Niepodległości 1
tel. 743030003, parter - pokój nr 2
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, czwartek od 7:30 do 15:30
środa od 7:30 do 16:30
piątek od 7:30 do 14:30

 

VIII. UWAGI:

1. Jeżeli małżeństwo ma być zawarte poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej przez obywatela polskiego lub cudzoziemca, którego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. - Prawo prywatne międzynarodowe, możność zawarcia małżeństwa jest oceniana na podstawie prawa polskiego, mogą oni otrzymać pisemne zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim mogą zawrzeć małżeństwo.
2. O wydanie przez konsula zaświadczenia może wystąpić obywatel polski, który przedkłada dokumenty wymienione w punkcie III oraz odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim - odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.
3. Osoba, o której mowa powyżej, która nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych w Rzeczypospolitej Polskiej, składa zagraniczny dokument stanu cywilnego lub inny dokument wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, potwierdzający urodzenie, a jeżeli osoba pozostawała uprzednio w związku małżeńskim, potwierdzający małżeństwo, wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie lub unieważnienie tego małżeństwa albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.
4. Zaświadczenie jest ważne przez okres 6 miesięcy od daty jego sporządzenia.

 

Załączniki

- Podanie o wydanie zaświadczenia o zdolności do zawarcia związku małżeńskiego za granicą