Rejestracja małżeństw – ślub konkordatowy

I. NAZWA USŁUGI:

 Rejestracja małżeństw – ślub konkordatowy

 

II. PODSTAWA PRAWNA:

 1. 1 § 2 i 3 oraz art. 41 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020,  poz.135)
 2. 7 ust. 2 pkt 2, art. 54 - art. 56 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2021, poz. 709 ze zm.)
 3. 10 - Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzeczypospolita Polską podpisany w Warszawie  dnia 28 lipca 1993 r. (Dz.U. z 1998 r., poz. 318).

 

III. WYMAGANE DOKUMENTY:

Osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo w formie wyznaniowej ze skutkami cywilnymi są zobowiązane:

 1. Złożyć podanie o wydanie zaświadczeń.
 2. Okazać dowód osobisty lub paszport stwierdzający tożsamość.
 3. Złożyć zezwolenie na zawarcie małżeństwa, jeśli tego wymagają przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
 4. Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo jest obowiązany złożyć kierownikowi urzędu stanu cywilnego dokument stwierdzający, ze zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo.
 5. Złożyć potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej.

 

IV. OPŁATY:

 1. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j.: Dz. U. z 2021, poz. 1923)
 2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r., poz.1330)
 • Opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa – 84 zł.
 • Opłatę skarbową należy uiścić na rzecz USC, w którym zostanie sporządzony akt małżeństwa.
 • Opłata skarbowa zostaje uiszczona jeśli akt małżeństwa zostanie sporządzony w Urzędzie Stanu Cywilnego w Mieroszowie.

 

Opłatę skarbową należy uiścić na rachunek bankowy Gminy Mieroszów, Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze 50 8395 0001 0021 8115 2000 0010.

 

 V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Formalności związane z przyjęciem dokumentów dokonywane są bezpośrednio                        przy zgłoszeniu.

 

VI. TRYB ODWOŁAWCZY:

W przypadku odmowy przez kierownika urzędu stanu cywilnego:

1) przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński,

2) wydania zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,

zawiadamia on pisemnie osoby, których odmowa dokonania czynności dotyczy. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma może wystąpić z wnioskiem do Sądu Rejonowego w Wałbrzychu o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez Kierownika USC uzasadniają odmowę dokonania czynności. Prawomocne postanowienie Sądu wiąże Kierownika USC.

 

VII. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

wybrany Urząd Urząd Stanu Cywilnego

w przypadku Urzędu Stanu Cywilnego w Mieroszowie

Plac Niepodległości 1

58-350 Mieroszów

tel. 74/ 30 30 003 lub 001

pokój nr 2 / parter

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  godziny pracy:

 godziny pracy:

 poniedziałek, wtorek, czwartek  od 7:00 do 15:00

 środa od 7:00 do 16:00

 piątek od 7:00 do 14:00

 

VIII. UWAGI:

 1. Zaświadczenie do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej wydaje wybrany Kierownik USC.
 2. Zaświadczenie ważne jest przez okres 6 miesięcy.
 3. Małżeństwo może zawrzeć osoba, która ukończyła 18 lat. Sąd może warunkowo zezwolić na małżeństwo kobiecie, która ukończyła 16 lat.
 4. Przed Kierownikiem USC narzeczeni składają oświadczenie o nazwisku, które każdy z małżonków będzie nosił po zawarciu małżeństwa oraz oświadczenie o nazwisku dzieci zrodzonych z małżeństwa.
 5. Obcokrajowiec składa zapewnienie o wstąpieniu w związek małżeński w obecności tłumacza przysięgłego. Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski i nie podlegają zwrotowi.
 6. W ciągu 5 dni od dnia zawarcia małżeństwa duchowny przekazuje zaświadczenie stanowiące podstawę sporządzenia aktu małżeństw Kierownikowi USC miejsca zawarcia małżeństwa. Jeżeli termin ten nie zostanie dotrzymany Kierownik USC odmawia sporządzenia aktu małżeństwa.

 

Do pobrania:

Wniosek o wydanie 1 odpisu skróconego aktu małżeństwa po raz pierwszy DOC

Wniosek o wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa konkordatowego DOC