Przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa

I. NAZWA USŁUGI:

Przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa

 

II. PODSTAWA PRAWNA:

1. Art. 62 § 1, art. 73, art. 75, art. 76, art. 77 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r., poz.788 z późn.zm.).

2. Art. 14 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264 z późn. zm.).

 

III. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Podanie o uznanie ojcostwa.

2. Aktualne dowody osobiste obojga rodziców oraz ich osobiste stawiennictwo 

3. Poświadczenie zameldowania wydane przez właściwy organ ewidencji ludności, jeśli adres zameldowania zamieszczony w dowodzie uległ zmianie.

4. Odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, jeśli urodzenie zostało już zarejestrowane w innym USC.

 

IV. OPŁATY: 

1. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z póź. zm.).

2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330).

Nie podlega opłacie skarbowej.

 

V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Bezpośrednio przy zgłoszeniu.

Zmiana  w akcie dokonana zostanie bezzwłocznie, najpóźniej w terminie trzech dni roboczych.

 

VI. TRYB ODWOŁAWCZY:

Jeżeli Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego odmówił przyjęcia oświadczenia koniecznego do uznania ojcostwa, nie później niż w terminie 7 dni na piśmie powiadamia mężczyznę, który twierdzi, że jest ojcem dziecka, i matkę dziecka o przyczynach odmowy i możliwości uznania ojcostwa przed sądem opiekuńczym.  

 

VII. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Urząd Stanu Cywilnego w Mieroszowie

ul. Plac Niepodległości 1

58-350 Mieroszów

tel. 743030003, parter - pokój nr 2, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

VIII. UWAGI:

1.Uznanie ojcostwa nie może nastąpić, jeśli w sądzie toczy się sprawa o ustalenie ojcostwa.

2. Kierownik USC może przyjąć oświadczenie o uznaniu ojcostwa tylko od pełnoletnich rodziców dziecka.

3. Uznanie ojcostwa następuje, gdy mężczyzna , od którego pochodzi dziecko, oświadczy przed Kierownikiem USC, że jest ojcem dziecka, a matka dziecka potwierdzi ten fakt (jednocześnie lub w ciągu trzech miesięcy).

4. Kierownik USC może przyjąć oświadczenie o uznaniu ojcostwa w stosunku do dziecka, które nie pochodzi z małżeństwa – matka jest panną lub od ustania małżeństwa (zgon męża, rozwód, unieważnienie małżeństwa) bądź orzeczenia separacji minęło 300 dni oraz w stosunku, do którego zostało orzeczone sądowe zaprzeczenie ojcostwa.

5. W trakcie składania oświadczeń o uznaniu ojcostwa rodzice dziecka dokonują wyboru nazwiska dziecka. Do zmiany nazwiska dziecka, które ukończyło 13 lat potrzebna jest jego zgoda.

6. Uznanie ojcostwa może nastąpić przed urodzeniem dziecka już poczętego.

7. Przyjęcie oświadczeń o uznaniu ojcostwa nie może nastąpić po osiągnięciu przez dziecko pełnoletniości.

8. Uznania ojcostwa można dokonać w każdym USC w kraju, w sądzie lub przed polskim konsulem za granicą, jeżeli chociaż jedno z rodziców jest obywatelem RP.

9. W razie niebezpieczeństwa grożącego bezpośrednio życiu matki dziecka lub mężczyzny, od którego dziecko pochodzi oświadczenie o uznaniu ojcostwa może zostac złożone do protokołu przed: notariuszem, prezydentem miasta, starostą, marszałkiem województwa, sekretarzem powiatu lub gminy.

 

Załączniki

- Podanie o uznanie dziecka