Nadanie numeru PESEL

I. NAZWA USŁUGI

Nadanie numeru PESEL

 

II. PODSTAWA PRAWNA

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego

 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych

   

III. WYMAGANE WNIOSKI I DOKUMENTY


przy zameldowaniu:

 • formularz „zgłoszenie pobytu stałego” lub „zgłoszenie pobytu czasowego”

 • dowód osobisty lub paszport a dla cudzoziemców – paszport oraz dokument uzyskany na terenie RP tj: wiza, karta pobytu, zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt czasowy,

 • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (oryginał do wglądu) tj. w szczególności umowa cywilnoprawna, odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu

przy złożeniu wniosku na dowód osobisty:

 • wniosek o wydanie dowodu osobistego

 • 1 aktualna, kolorowa fotografia o wymiarach 35x45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i z zamkniętymi ustami

 • paszport lub inny dokument stwierdzający tożsamość

 • dokument poświadczający obywatelstwo polskie

 • odpis skrócony aktu urodzenia (osoby, które zawarły związek małżeński dodatkowo załączają odpis skrócony aktu małżeństwa) – do wglądu

dla osób obowiązanych do posiadania numeru na podstawie odrębnych przepisów

 • wniosek o nadanie numeru PESEL

 • dowód osobisty lub paszport, a w przypadku cudzoziemców – dokument podróży lub inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo

 

IV. OPŁATY

brak opłat


V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Bez zbędnej zwłoki.

 

VI. TRYB ODWOŁAWCZY:

Brak - czynność materialno-techniczna

 

VII. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Urząd Miejski w Mieroszowie

Plac Niepodległości 1

58-350 Mieroszów

parter - pokój nr 2

tel. 74 30 30 001

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

godziny pracy:

poniedziałek, wtorek, czwartek, od 7:30 do 15:30

środa od 7:30 do 16:30

piątek od 7:30 do 14:30

 

VIII. UWAGI

1.Wniosek składa się w formie pisemnej.
2. Osoba podlegająca na podstawie odrębnych przepisów obowiązkowi posiadania numeru PESEL składa wniosek o nadanie numeru PESEL w organie gminy właściwym dla miejsca zameldowania na pobyt stały lub czasowy, a w przypadku braku meldunku – w organie gminy właściwym dla siedziby pracodawcy. W razie niemożności ustalenia właściwego organu gminy – wniosek składa się w organie gminy właściwym dla Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.
3. Wniosek o nadanie numeru PESEL musi zawierać wskazanie podstawy prawnej do konieczności uzyskania numeru PESEL oraz dokumentację potwierdzającą dane zawarte we wniosku.
4.Jeżeli wniosek nie spełnia wymogów, wnioskodawca jest wzywany do usunięcia braków w terminie 7 dni z pouczeniem, że ich nieusunięcie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
5. Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub ważnego paszportu.