Rejestracja osób na potrzeby kwalifikacji wojskowej oraz założenie ewidencji wojskowej

SPRAWA:

Rejestracja osób na potrzeby kwalifikacji wojskowej oraz założenie ewidencji wojskowej.

 

PODSTAWA PRAWNA:

- Ustawa z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązki RP ( Dz. U. Nr 241 poz.2416 z 2004r z póżn. zmianami)

- Ustawa z dnia 27.sierpnia 2009r. o zmianie Ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP oraz zmianie niektórych innych ustaw ( Dz. U. Nr 161 poz. 1278z 2009r.)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie rejestracji osób na potrzeby kwalifikacji wojskowej oraz założenie ewidencji wojskowej ( Dz. U. Nr 202 poz. 1565 z 2009r.)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 23.02.2009r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji wojskowej ( Dz. U. Nr 226 poz. 1834 z 2009r.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

- dowód osobisty, legitymacja szkolna lub inny dokument potwierdzający tożsamość, zdjęcie, zaświadczenie ze szkoły o pobieraniu nauki lub zaświadczenie lekarskie stwierdzające chorobę.

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Referat Spraw Obywatelskich , Wojskowych – pok. Nr 1 / parter/

 

TERMIN ZAŁATWIENIE SPRAWY:

- na terminowe wezwanie

 

OPŁATY:

- nie podlega opłacie

 

INFORMACJE DODATKOWE:

- stawiennictwo w miejscu wskazanym na wezwaniu ( siedziba Powiatowej Komisji Lekarskiej)