Wpisanie do rejestru wyborców

I NAZWA USŁUGI:

Wpisanie do rejestru wyborców.

 

II PODSTAWA PRAWNA:

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j.: Dz.U. z 2013 r., 267 poz.).

2. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.)

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze ( Dz. U. Nr 158, poz. 941 ).

 

III WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców.

2. Kserokopia ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość.

3. Pisemna deklaracja, w której wnioskodawca podaje swoje imiona, nazwisko, obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

4. Dokument tożsamości: dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu).

W/w dokumenty składają osoby stale zamieszkałe na obszarze dzielnicy nie posiadające zameldowania na pobyt stały, osoby nigdzie nie zamieszkałe przebywające na obszarze dzielnicy, osoby stale zamieszkałe na obszarze dzielnicy pod innym adresem niż adres ich stałego zameldowania, obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej nie będący obywatelami polskimi, stale zamieszkujący na terenie dzielnicy.

Obywatele UE są zobowiązani do złożenia wniosku o skreślenie z rejestru wyborców, w przypadku opuszczenia miejsca zamieszkania na terenie dzielnicy.

 

IV OPŁATY:

Brak.

 

V TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

3 dni od daty złożenia wniosku.

 

VI TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru wyborców przysługuje prawo wniesienia skargi do Sądu Rejonowego w Wałbrzychu. Skargę wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Mieroszowa, w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

VII MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Urząd Miejski w Mieroszowie

Plac Niepodległości 1

58-350 Mieroszów

parter - pokój nr 1,

tel. 74 84 94 314

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

VIII UWAGI:

1. Przed wydaniem decyzji o wpisie do rejestru wyborców Burmistrz Mieroszowa jest zobowiązany sprawdzić czy osoba wnosząca wniosek o wpisanie do rejestru wyborców spełnia warunki stałego zamieszkania na obszarze Miasta i Gminy Mieroszów.

 

Załączniki:

- Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców

- Wniosek o wykreślenie z rejestru wyborców

- Deklaracja