Zameldowanie na pobyt czasowy obywateli polskich

I. NAZWA USŁUGI:

 

Zameldowanie na pobyt czasowy obywateli polskich.

 

II. PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1397 z poźn.zm)

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U z 2017 r., poz. 2411 z poźn);

 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U z 2020, poz. 346 z poźn. zm);

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U z 2020 r., poz. 1546)

 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007, poz. 1330);

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U z 2020, poz. 256).

 

III. KTO MOŻE WYSTĄPIĆ Z WNIOSKIEM O SPRAWĘ:

Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

Potwierdzenia pobytu czasowego osoby zgłaszającej dokonuje właściciel lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu na formularzu zgłoszenia pobytu czasowego.

 

IV. WYMAGANE DOKUMENTY:

Obywatel polski dokonuje zameldowania się na pobyt czasowy w formie pisemnej na formularzu w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości, w której zamieszkuje.

2. Do wglądu: dowód osobisty lub paszport.

3. Do wglądu: tytuł prawny do lokalu: umowa cywilnoprawna, odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działu I i II księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu.

 

4. W przypadku zgłoszenia dokonanego przez pełnomocnika dodatkowo:

 • pisemne pełnomocnictwo do zameldowania,

 • dowód osobisty lub paszport pełnomocnika,

 • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej z tytułu udzielonego pełnomocnictwa.

 

V. OPŁATY:

Brak, czynność materialno-techniczna.

Opłatę skarbową z tytułu udzielonego pełnomocnictwa – 17 zł należy uiścić na rachunek bankowy Gminy Mieroszów, Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze 50 8395 0001 0021 8115 2000 0010. Pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione
z opłaty skarbowej.

VI. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Niezwłocznie, w chwili przyjęcia zgłoszenia meldunkowego.

 

VII. TRYB ODWOŁAWCZY:

 

Brak, czynność materialno-techniczna.

 

VIII. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 

Urząd Miejski w Mieroszowie

Plac Niepodległości 1

58-350 Mieroszów

parter - pokój nr 2

tel. (74) 30 30 002

e-mail: kpelka@mieroszow.pl

godziny pracy:

poniedziałek, wtorek, czwartek, od 7:30 do 15:30

środa od 7:30 do 16:30

piątek od 7:30 do 14:30

IX. UWAGI:

 1. Obowiązku meldunkowego można dopełnić w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do rejestru PESEL przez organ, pod warunkiem otrzymania urzędowego poświadczenia odbioru. Należy dołączyć do formularza dokument elektroniczny potwierdzający tytuł prawny do lokalu, a w razie niemożności jego uzyskania–odwzorowanie cyfrowe tego dokumentu, obywatel nieposiadający tytułu prawnego do lokalu dołącza do formularza dokument elektroniczny zawierający oświadczenie właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu tego właściciela lub podmiotu, a w razie niemożności ich uzyskania–odwzorowanie cyfrowe tych dokumentów.

 2. Pobytem czasowym jest przebywanie bez zamiaru zmiany miejsca pobytu stałego w innej miejscowości pod oznaczonym adresem lub w tej samej miejscowości, lecz pod innym adresem.

 3. Pobytem czasowym jest przebywanie poza miejscem pobytu stałego przez okres ponad 3 miesięcy.

 4. W tym samym czasie można mieć tylko jedno miejsce pobytu czasowego.

 5. Zameldowanie służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu osoby w miejscu, w którym się zameldowała.

 6. Przy zameldowaniu na pobyt czasowy należy wskazać deklarowany okres pobytu w tym miejscu.

 7. Zameldowania się w miejscu pobytu czasowego można dopełnić osobiście lub przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

 8. Po potwierdzeniu przez pełnomocnika jego tożsamości za pomocą dokumentu tożsamości albo po uwierzytelnieniu pełnomocnika na zasadach określonych w Ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

 9. Zameldowanie w miejscu pobytu czasowego w stosunku do dzieci obywateli polskich, urodzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest dokonywane z urzędu przez kierownika urzędu stanu cywilnego sporządzającego akt urodzenia, jeżeli rodzice nie posiadają zameldowania na pobyt stały. Zameldowanie na pobyt czasowy dziecka następuje z dniem sporządzenia aktu urodzenia, w miejscu czasowego pobytu rodziców albo tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. W przypadku gdy rodzice dziecka nie mają żadnego adresu zameldowania, to zostaną pouczeni o konieczności dopełnienia tego obowiązku.

 10. Organ dokonujący zameldowania wydaje osobie na jej pisemny wniosek, zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy, które jest ważne nie dłużej niż do upływu terminu zameldowania. Wydanie zaświadczenia o zameldowaniu podlega opłacie skarbowej określonej w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

 

 

Załączniki:

- Oświadczenie (wypełniamy tylko w przypadku dokumentu elektronicznego) PDF

- Pełnomocnictwo PDF

- Wniosek o wydanie zaświadczenia z ewidencji ludności PDF

- Zgłoszenie pobytu czasowego PDF