Urząd Stanu Cywilnego

Tytuł Autor
Wielojęzyczne standardowe formularze Obsługa BIP
Wydanie i wymiana dowodu osobistego Obsługa BIP
Sprostowanie aktu stanu cywilnego w formie czynności materialno-technicznej Obsługa BIP
Wielojęzyczny standardowy formularz (UE) - zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały lub pobyt czasowy Obsługa BIP
Wydanie zaświadczeń z Rejestru Mieszkańców lub Rejestru PESEL Obsługa BIP
Rejestracja małżeństw – ślub konkordatowy Obsługa BIP
Wypłata świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone zarobki żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe Obsługa BIP
Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej Obsługa BIP
Wydanie zaświadczeń z Rejestru Mieszkańców Obsługa BIP
Udostępnienie danych jednostkowych w Rejestru Mieszkańców i rejestru PESEL Obsługa BIP
Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego Obsługa BIP
Administracyjna zmiana imienia lub nazwiska Obsługa BIP
Rejestracja zgonów Obsługa BIP
Wydanie dokumentów z rejestru stanu cywilnego (odpisów i zaświadczeń) Obsługa BIP
Wydanie zaświadczenia o zdolności do zawarcia związku małżeńskiego za granicą Obsługa BIP
Przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa Obsługa BIP
Rejestracja urodzeń - sporządzenie aktu urodzenia Obsługa BIP
Uznanie wyroku rozwodowego orzeczonego na terenie Unii Europejskiej Obsługa BIP
Przyjęcie oświadczenia od osoby rozwiedzionej o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego ( w ciągu 3 miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku rozwodowego) Obsługa BIP
Odtworzenie treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego Obsługa BIP
Uzupełnienie aktu stanu cywilnego w formie czynności materialno-technicznej. Obsługa BIP
Zezwolenie na skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego Obsługa BIP
Nadanie Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie Obsługa BIP
Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskiej księgi stanu cywilnego (transkrypcja) Obsługa BIP
Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego Obsługa BIP
Imprezy masowe Obsługa BIP
Informacja dotycząca zbiórek publicznych Obsługa BIP
Nadanie numeru PESEL Obsługa BIP
Rejestracja osób na potrzeby kwalifikacji wojskowej oraz założenie ewidencji wojskowej Obsługa BIP
Wpisanie do rejestru wyborców Obsługa BIP
Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego Obsługa BIP
Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców Obsługa BIP
Zameldowanie na pobyt czasowy obywateli polskich Obsługa BIP
Zameldowanie na pobyt stały cudzoziemców Obsługa BIP
Zameldowanie na pobyt stały obywateli polskich Obsługa BIP
Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej Obsługa BIP
Zgłoszenie wyjazdu za granicę na okres dłuższy niż 6 miesięcy i zgłoszenie powrotu Obsługa BIP
Zgromadzenie publiczne Obsługa BIP