Informacje dla osób niesłyszących

Urząd Miejski w Mieroszowie zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) udostępnia usługę pozwalającą na komunikowanie się, przez którą należy rozumieć w szczególności wykorzystanie środków wspierających komunikowanie się.

Urząd Miejski zapewnia możliwość korzystania przez osoby uprawnione z pomocy tłumacza języka migowego.

Urząd Miejski zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza PJM, SJM, SKOGN. Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz. 1016).

Urząd Miejski informuje, że będzie korzystał z usług tłumaczy migowych wpisanych do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Dolnośląskiego.

Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

W celu zgłoszenia chęci skorzystania z usługi tłumacza języka migowego należy:
- wypełnić formularz zgłoszeniowy i złożyć go w sekretariacie urzędu lub faksem na nr 74 84 93 323,
- telefonicznie, za pośrednictwem osoby trzeciej, pod nr 74 84 94 300.