Uchwała nr XIII/95/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 9 września 2021 roku w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Mieroszowa informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021r.