Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Mieroszowie Przeczytaj artykuł "Wydanie dokumentów z rejestru stanu cywilnego" opublikowany w naszym biuletynie. https://bip.mieroszow.pl Wed, 17 Jul 2024 18:11:05 +0200 <![CDATA[Wydanie dokumentów z rejestru stanu cywilnego]]> I. NAZWA USŁUGI:  Wydanie dokumentów z rejestru stanu cywilnego 

II. PODSTAWA PRAWNA
art. 44 – 51 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U z 2021, poz. 709 ze zm.)

III. WYMAGANE DOKUMENTY
Podanie o wydanie odpisu/zaświadczenia.
Do wglądu dokument tożsamości wnioskodawcy do otrzymania odpisu/zaświadczenia
Dołączyć oryginał potwierdzenia opłaty skarbowej lub uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty. Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej.
IV. OPŁATY
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j.:Dz. U. z 2022, poz. 2242).
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. z 2007 r., poz. 1330).
Opłata skarbowa za wydanie:
-odpisu skróconego aktu stanu cywilnego – 22 zł.
-odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego – 33 zł.
-wielojęzycznego odpisu skróconego aktu stanu cywilnego – 22 zł 
-zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby – 24 zł
-zaświadczenie o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego – 24 zł.
-zaświadczenia o stanie cywilnym – 38 zł.
Opłaty skarbowe należy uiścić na rachunek bankowy Gminy Mieroszów, Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze 50 8395 0001 0021 8115 2000 0010. 
Opłacie skarbowej nie podlegają odpisy aktu stanu cywilnego wydawane w sprawach wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
Pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej. Pełnomocnictwa udzielne innych osobom niż wymienionym powyżej podlegają opłacie skarbowej – 17 zł. 

V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Jeżeli wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego lub o wydanie zaświadczeń został złożony do kierownika urzędu stanu cywilnego, który przechowuje księgę stanu cywilnego, dokonuje on przeniesienia aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego w terminie umożliwiającym wydanie odpisu lub zaświadczenia w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku. 
Jeżeli wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego lub o wydanie zaświadczeń został złożony do kierownika urzędu stanu cywilnego, który nie przechowuje księgi stanu cywilnego, przeniesienia aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego dokonuje się w terminie umożliwiającym wydanie odpisu lub zaświadczenia w ciągu 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku. 
Wydanie zaświadczenia, uwierzytelnionego odpisu, wypisu, wyciągu i reprodukcji z ksiąg stanu cywilnego, dokumentów zbiorowych i skorowidzów z ksiąg stanu cywilnego nie przekazanych do archiwum państwowego, pomimo upływu 100 lat od zamknięcia księgi urodzeń oraz 80 lat od zamknięcia księgi małżeństw i zgonów - 7 dni, do 1 miesiąca w przypadku prowadzenia postępowania wyjaśniającego. W przypadku dokonywania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego, do której jest niezbędny akt stanu cywilnego, przeniesienia aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego dokonuje się niezwłocznie. 

VI. TRYB ODWOŁAWCZY
Odmowa wydania zaświadczenia, odpisu następuje w drodze postanowienia na, które służy zażalenie do Wojewody Dolnośląskiego we Wrocławiu, za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia– art. 141, art. 219 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

VII. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Stanu Cywilnego w Mieroszowie
Plac Niepodległości 1
58-350 Mieroszów
parter - pokój nr 2
email.: kpelka@mieroszow.pl
tel. 74/30 30 003 lub 001
godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, czwartek od 7:00 do 15:00
środa od 7:00 do 16:00
piątek od 7:00 do 14:00
VIII. UWAGI:
1. Odpis aktu stanu cywilnego i zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby wydaje się osobie, której akt dotyczy, lub jej małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi, osobie, która wykaże w tym interes prawny, sądowi, prokuratorowi, organizacjom społecznym, jeżeli jest to zgodne z ich celem statutowym i przemawia za tym interes społeczny, oraz organom administracji publicznej.
2. Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego lub o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym lub zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.
3. Odpis/zaświadczenie może zostać przesłane na prośbę wnioskodawcy na jego adres zamieszkania.
4. Zaświadczenia są ważne przez okres 6 miesięcy od daty ich sporządzenia.
5. Odpis aktu stanu cywilnego, zaświadczenie o stanie cywilnym lub zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby mogą zostać wydane, na wniosek, w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
]]>
https://bip.mieroszow.pl/artykul/wydanie-dokumentow-z-rejestru-stanu-cywilnego Mon, 16 Jan 2023 12:59:27 +0100