Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Mieroszowie Przeczytaj artykuł "Uznanie wyroku rozwodowego orzeczonego na terenie Unii Europejskiej" opublikowany w naszym biuletynie. https://bip.mieroszow.pl Sat, 24 Feb 2024 23:34:06 +0100 <![CDATA[Uznanie wyroku rozwodowego orzeczonego na terenie Unii Europejskiej]]> I. NAZWA USŁUGI: Uznanie wyroku rozwodowego orzeczonego na terenie Unii Europejskiej

II. PODSTAWA PRAWNA:
-art. 1 ust. 1 pkt a, art. 37 i art. 39 rozporządzenia Rady (WE) Nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylające rozporządzenie (WE) Nr 1347/2000 (Dz.U. L 70 z 14.3.2009)
-art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j.: Dz. U. z 2021, poz. 709 ze zm).

III. WYMAGANE DOKUMENTY:
Osoba zainteresowana uznaniem wyroku rozwodowego jest zobowiązana:
-okazać dokument stwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport).
-złożyć wniosek o uznanie wyroku rozwodowego orzeczonego na terenie Unii Europejskiej.
-oryginał zagranicznego orzeczenia o rozwodzie, wydanego po 01.05.2004 r. w jednym z państwa członkowskich UE, z klauzulą prawomocności wraz z tłumaczeniem.
-oryginał zaświadczenia, sporządzony przez właściwy organ państwa członkowskiego UE - sąd orzekający rozwód na formularzu określonym w załączniku I do rozporządzenia Rady (WE) Nr 2201/2003 wraz z tłumaczeniem.
-złożyć potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej.
-pełnomocnictwo – jeśli czynność jest dokonywania przez pełnomocnika.

IV. OPŁATY:
-Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2421)
-Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. z 2007 r., poz.1330)
Opłata skarbowa za wpisanie wzmianki dodatkowej w akcie małżeństwa – 11 zł.
Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa – 17 zł 

Pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej.
Opłaty skarbowe należy uiścić na rachunek bankowy Gminy Mieroszów, Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze 50 8395 0001 0021 8115 2000 0010. 

V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Niezwłocznie, jeżeli można rozpatrzeć sprawę w oparciu o dowody przedstawione przez stronę.
Nie później niż w ciągu 1 miesiąca w przypadku sprawy wymagających przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Wojewody Dolnośląskiego we Wrocławiu, za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji o odmowie wpisania wzmianki.

VII. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Urząd Stanu Cywilnego w Mieroszowie
Plac Niepodległości 1
58-350 Mieroszów
tel. 74/ 30 30 003 lub 001
email:kpelka@mieroszow.pl
godziny pracy: 
poniedziałek, wtorek, czwartek od 7:00 do 15:00
środa od 7.00 do 16:00
piątek 7.00 do 14:00

VIII. UWAGI:
Podanie o uznanie wyroku rozwodowego orzeczonego na terenie UE składa się w USC miejsca sporządzenia aktu małżeństwa.
Wniosek o uznanie wyroku rozwodowego orzeczonego poza granicami RP można składać także przez pełnomocnika.

]]>
https://bip.mieroszow.pl/artykul/uznanie-wyroku-rozwodowego-orzeczonego-na-terenie-unii-europejskiej-1 Thu, 19 Jan 2023 08:57:48 +0100