Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Mieroszowie Przeczytaj artykuł "Odtworzenie treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego" opublikowany w naszym biuletynie. https://bip.mieroszow.pl Sun, 21 Jul 2024 17:38:12 +0200 <![CDATA[Odtworzenie treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego]]> I. NAZWA USŁUGI:Odtworzenie treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego

II. PODSTAWA PRAWNA:
1. art. 109-110 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tj.: Dz.U. z 2021., poz. 709)
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022, poz. 2421)
3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. z 2007 r., poz. 1330)

III. WYMAGANE DOKUMENTY:
- wniosek o odtworzenie aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą.
- ważny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport).
- oryginalny zagraniczny dokument urzędowy będący podstawą odtworzenia aktu stanu cywilnego,
- urzędowe tłumaczenie w/w dokumentów dokonane przez tłumacza przysięgłego.
- stosowne pełnomocnictwo – w przypadku gdy strony postępowania działają poprzez pełnomocnika.
W przypadku odtworzenia aktu małżeństwa, gdy wnioskodawcy działają przez pełnomocnika – oświadczenia o nazwiskach noszonych po zawarciu małżeństwa, złożone przed polskim konsulem przez osoby, których odtwarzany akt małżeństwa dotyczy.
Jeżeli wnioskodawcy stawiają się osobiście w siedzibie USC w Mieroszowie, oświadczeniach o nazwiskach noszonych po zawarciu małżeństwa składają przed Kierownikiem USC w Mieroszowie. 
W przypadku gdy wnioskodawcy działają przez pełnomocnika–kserokopie dokumentów tożsamości (dowód osobisty, paszport) osób, których odtwarzany akt urodzenia lub małżeństwa dotyczy – chyba że osoba, której odtwarzany akt stanu cywilnego dotyczy, nie posiada żadnego dokumentu tożsamości, np. małoletnie dziecko.

IV. OPŁATY:
Wydanie odpisu zupełnego po odtworzeniu treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą - 39 zł. Odpis zupełny uważa się za wydany na wniosek. 
Pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej. Pełnomocnictwa udzielne innych osobom niż wymienionym powyżej podlegają opłacie skarbowej – 17 zł. 
Wydanie odpisu skróconego aktu stanu cywilnego - 22 zł.

Opłatę skarbową należy uiścić na rachunek bankowy Gminy Mieroszów, Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze 50 8395 0001 0021 8115 2000 0010. 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Odtworzenia treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą dokonuje się w formie czynności materialno – technicznej, w terminie do 14 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. Odtworzenia dokonuje wybrany przez wnioskodawcę Kierownik USC.

VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Wojewody Dolnośląskiego we Wrocławiu, za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Urząd Stanu Cywilnego w Mieroszowie
Plac Niepodległości 1
58-350 Mieroszów
tel. 74 30 30 003 lub 001, parter pokój nr 2
email: kpelka@mieroszow.pl
godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, czwartek od 7:00 do 15:00
środa od godz. 7:00 do 16:00
piątek od 7.00 do 14:00

VIII. UWAGI:
Treść zagranicznego dokumentu stanu cywilnego odtwarza się, jeżeli według prawa miejsca sporządzenia dokumentu stanowi on akt stanu cywilnego, a uzyskanie jego odpisu nie jest możliwe lub wiąże się z poważnymi trudnościami.
Wniosek o odtworzenie treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego może złożyć do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego osoba, której dokument potwierdzający zdarzenie dotyczy, lub inna osoba ze względu na interes prawny, lub osoba, która wykaże interes faktyczny w odtworzeniu dokumentu potwierdzającego zgon.
Treść zagranicznego dokumentu stanu cywilnego odtwarza się na podstawie przedłożonego przez osobę składającą wniosek dokumentu potwierdzającego zdarzenie za granicą lub jego uwierzytelnionej kopii, w formie czynności materialno-technicznej.
Dokonując odtworzenia treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, który dotyczy obywateli polskich posługujących się również aktami stanu cywilnego sporządzonymi w Rzeczypospolitej Polskiej, kierownik urzędu stanu cywilnego dostosowuje, na wniosek osoby, której akt dotyczy, w formie czynności materialno-technicznej, pisownię do reguł pisowni polskiej, jeżeli wniosek taki został złożony z wnioskiem o dokonanie odtworzenia.
Treść odtworzonego zagranicznego dokumentu stanu cywilnego zamieszcza się w rejestrze stanu cywilnego, w formie aktu stanu cywilnego, zamieszczając adnotację o odtworzeniu zagranicznego dokumentu stanu cywilnego.
Kierownik urzędu stanu cywilnego, który odtworzył treść zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, wydaje wnioskodawcy odpis zupełny aktu stanu cywilnego.
Dokumenty w języku obcym przedkłada się Kierownikowi USC z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonywanym przez:
1) tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości;
2) tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG);konsula.
Za dokumenty przetłumaczone przez konsula uznaje się również:
1) dokumenty w języku obcym przetłumaczone na język polski przez tłumacza w państwie przyjmującym i poświadczone przez konsula;
2) dokumenty przetłumaczone z języka rzadko występującego na język znany konsulowi, a następnie przetłumaczone przez konsula na język polski.
W przypadku braku tłumacza przysięgłego języka obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokument zagraniczny potwierdzający stan cywilny w języku obcym może zostać przetłumaczony przez konsula lub uprawnionego pracownika przedstawicielstwa dyplomatycznego państwa obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

]]>
https://bip.mieroszow.pl/artykul/odtworzenie-tresci-zagranicznego-dokumentu-stanu-cywilnego Tue, 17 Jan 2023 15:47:33 +0100