Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Mieroszowie Przeczytaj artykuł "Administracyjna zmiana imienia lub nazwiska" opublikowany w naszym biuletynie. https://bip.mieroszow.pl Wed, 17 Jul 2024 18:36:21 +0200 <![CDATA[Administracyjna zmiana imienia lub nazwiska]]> I. NAZWA USŁUGI:Administracyjna zmiana imienia lub nazwiska

II. PODSTAWA PRAWNA:
-Ustawa z dnia z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (t.j.: Dz.U. z 2021 r., poz. 1988)
-Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2022 r. poz. 2000)

III. WYMAGANE DOKUMENTY:
Wniosek o zmianę imienia/imion lub nazwiska z uzasadnieniem zmiany.
Do wglądu dokument tożsamości wnioskodawcy (gdy wniosek składany jest osobiście)
Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej.

IV. OPŁATY:
-Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 202r., poz. 2421).
-Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. z 2007 r., poz. 1330).
Opłata skarbowa za wydanie decyzji administracyjnej – 37 zł.
Opłaty skarbowe należy uiścić na rachunek bankowy Gminy Mieroszów, Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze 50 8395 0001 0021 8115 2000 0010. 

V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Termin załatwienia sprawy - wydania decyzji administracyjnej – nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 2 miesięcy; termin ten może zostać przedłużony, jednakże organ obowiązany jest takim przypadku zawiadomić strony o niezałatwieniu sprawy w terminie i wyznaczyć nowy termin jej załatwienia.

VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Wojewody Dolnośląskiego we Wrocławiu, za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji odmawiającej zmiany imienia lub nazwiska.

VII. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Urząd Stanu Cywilnego w Mieroszowie
Plac Niepodległości 1
58-350 Mieroszów
pokój nr 2, parter
tel. 74 30 30 003 lub 001
email: kpelka@mieroszow.pl
godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, czwartek od 7:00 do 15:00
środa od 7:00 do 16:00
piątek od 7:00 do 14:00

UWAGI:
Ustawę o zmianie imion i nazwisk stosuje się do:
1) obywateli polskich;
2) cudzoziemców nieposiadających obywatelstwa żadnego państwa, jeżeli mają w Rzeczypospolitej Polskiej miejsce zamieszkania;
3) cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy.
Zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności gdy dotyczą zmiany:
1) imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka;
2) na imię lub nazwisko używane;
3) na imię lub nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione;
4) na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada.

Zmiany imienia lub nazwiska cudzoziemca, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, można dokonać wyłącznie ze szczególnie ważnych powodów związanych z zagrożeniem jego prawa do życia, zdrowia, wolności lub bezpieczeństwa osobistego.
Zmiany nazwiska nie dokonuje się w przypadku ubiegania się o zmianę na nazwisko historyczne, wsławione w dziedzinie kultury, nauki, działalności politycznej, społecznej albo wojskowej, chyba że osoba ubiegająca się o zmianę nazwiska posiada członków rodziny o tym nazwisku.
Po zmianie nazwiska, z zastrzeżeniem art. 4 ust. 1 pkt 4, nazwisko nie może składać się z więcej niż dwóch członów. Po zmianie imienia można mieć najwyżej dwa imiona.
Zmiana nazwiska może dotyczyć nazwiska noszonego aktualnie lub nazwiska rodowego. Zmiana nazwiska noszonego po zawarciu małżeństwa, gdy jest ono tożsame z nazwiskiem rodowym, rozciąga się na nazwisko rodowe wyłącznie na wyraźne żądanie osoby ubiegającej się o zmianę nazwiska.
Zmiana nazwiska obojga rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci i na dzieci, które zrodzą się z tego małżeństwa. Zmiana nazwiska lub nazwiska rodowego jednego z rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci i na dzieci, które pochodzą od tych samych rodziców, pod warunkiem że drugi z rodziców wyraził na to zgodę, chyba że nie ma on pełnej zdolności do czynności prawnych lub jest pozbawiony władzy rodzicielskiej albo nie żyje. Jeżeli w chwili zmiany nazwiska dziecko ukończyło 13 lat, do zmiany nazwiska dziecka jest potrzebne także wyrażenie zgody przez dziecko. W przypadku braku porozumienia między rodzicami dziecka każde z nich może zwrócić się do sądu opiekuńczego o wyrażenie zgody na zmianę nazwiska dziecka.
Zgodę na zmianę imienia lub nazwiska dziecko wyraża osobiście przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo jego zastępcą lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Dzieci zamieszkałe poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej mogą wyrazić zgodę za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej.
Rodzic wyraża zgodę na zmianę imienia lub nazwiska dziecka osobiście przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo jego zastępcą lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby zamieszkałe poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej mogą wyrazić zgodę za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej.
Zmiana imienia lub nazwiska następuje na wniosek osoby ubiegającej się o zmianę. Zmiana imienia lub nazwiska małoletniego dziecka następuje na wniosek przedstawiciela ustawowego dziecka. 
Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.
Osoby zamieszkałe poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej mogą złożyć za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o zmianę imienia lub nazwiska, wskazując kierownika urzędu stanu cywilnego, któremu wniosek ma zostać przekazany.
Jeżeli wnioskodawca i jego małoletnie dzieci nie posiadają aktów stanu cywilnego sporządzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z wnioskiem o zmianę imienia lub nazwiska wnioskodawca składa wniosek o transkrypcję zagranicznych dokumentów stanu cywilnego.
Decyzję o zmianie imienia lub nazwiska bądź decyzję o odmowie zmiany imienia lub nazwiska wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego, do którego został złożony wniosek albo jego zastępca.
Decyzja o zmianie imienia lub nazwiska podlega natychmiastowemu wykonaniu.

]]>
https://bip.mieroszow.pl/artykul/administracyjna-zmiana-imienia-lub-nazwiska Mon, 16 Jan 2023 14:29:11 +0100