Start

Zarządzenie nr 143/08

Burmistrza Mieroszowa

z dnia 13.08.2008r.

 

w sprawie powołania komisji likwidacyjnej w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie.

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 i art.45 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. )oraz art.26
 i art.27 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2002r. Nr 76,
 poz. 694 z późn. zm.),   zarządzam, co następuje:

 
 

§ 1.

1. Powołuję stałą komisję likwidacyjną w składzie:

1) Marta Sikora - Przewodnicząca
2) Krystyna Żuk - Członek
3) Wiesław Kamiński - Członek
4) Romuald Krupa - Członek

2. Do zadań komisji należy dokonywanie oględzin, ocena stopnia zużycia i likwidacja składników majątkowych nie nadających się do dalszego użytkowania w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie.

 

§ 2.

Komisja dokonuje przeglądu stanu rzeczowych składników majątkowych (wyposażenia oraz środków trwałych), ustala składniki majątkowe niezdatne do użytkowania oraz przeprowadza ich fizyczną likwidację. Z przeprowadzonych czynności sporządza protokół, który jest podstawą spisania zlikwidowanego majątku ze stanu ewidencyjnego.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.